Consell Escolar

INFORMACIÓ

 • Calendari d’actuacions
 • Candidatures (provisionals)
 • Candidatures (definitives)

DOCUMENTACIÓ

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres

QUI FORMA PART?

 • El/la Director/a
 • El/la Cap D’estudis
 • 1 representant de l’ajuntament
 • 8 representants dels professors/es
 • 6 reprenentants dels pares/mares
 • 5 representants dels/de les alumnes
 • 1 representant del personal d’administració i serveis
 • El/la Secretari/a (amb veu, sense vot)

COM ES FORMA?

Els membres del consell són elegits per votació. El consell es renovarà per meitats cada dos anys de forma alternativa. Tots els membres de la comunitat educativa són electors i elegibles pel sector corresponent pel qual es presenten com a candidats El vot és directe, secret i no delegable. La junta electoral s’encarrega d’ordenar tot el procés electoral.

CONSTITUCIÓ

El consell escolar es constituirà en el termini de quinze dies des de la data de proclamació dels canditats electes per la junta electoral.

FUNCIONAMENT

Les reunions es celebraran en dia hàbil, una vegada finalitzada la jornada escolar i en horari que permeta l’assistència de tots els membres. Es reunirà com a mínim una vegada al trimestre i  empre que el convoque el director o ho sol·liciten un terç dels membres. Els acords s’adoptaran per majoria simple (amb excepcions) Dins del consell escolar es constituiran com a mínim les  següents comissions:

 • de convivència
 • de tutoria i orientació
 • econòmica
 • permanent i de coordinació pedagògica
 • de menjador i cantina

COMPETÈNCIES

 • Establir les directrius del Projecte Educatiu del Centre, aprovar-lo, avaluar-lo i revisar-lo, si cal.
 • Decidir sobre l’admissió de l’alumnat
 • Aprovar el projecte de pressupost de l’Institut i la seua execució
 • Adoptar criteris per a l’elaboració de la Programació General
 • Anual, aprovar-la i avaluar-la
 • Elaborar directrius per a la programació de les activatats escolars complementàries
 • Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres Centres, entitats i organismes
 • Promoure la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar i vigilar la seua conservació
 • Supervisar, analitzar i valorar l’activitat general de l’Institut
 • Informar sobre la memòria de les activitats i situació general de l’Institut que anualment presenta l’equip directiu
 • Analitzar els resultats de les avaluacions que realitze l’administració educativa
 • Conéixer i informar sobre els projecets de convenis de col·laboració entre l’Institut i els centres de treball en relació amb la formació de l’alumnat i la seua inserció laboral
 • Aprovar el Pla de Normalització Lingüística del Centre