Plàstica 4ESO

ACTIVITATS

Estudi més en profunditat d’alguns dels temes ja tractats en altres cursos com: disseny, il·lustració, tècniques d’expressió gràfica, dibuix artístic.

Iniciació en temes nous per a l’alumnat, com a sistemes de representació (perspectiva cònica i axonomètrica) per a afavorir en cursos posteriors una bona comprensió dels continguts.

 CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

–       Una nota mínima de 6 en 3r d’ESO

–       Bon maneig  dels útils de dibuix geomètric (esquadra, cartabó i compàs)

–       Coneixements  bàsics de dibuix artístic (ombreig, perspectiva, composició)

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

–       Alumnes amb intenció d’iniciar  alguna carrera tècnica o artística, relacionada amb l’arquitectura, el disseny, les belles arts, la moda, la il·lustració, la decoració.

CONTINGUTS

–    La comunicació en imatges. Sistemes de representació.

–      Fundamentos del llenguatge grafico-plàstic.

–      A plicacionesgrafico-plàstiques en el disseny bi i tridimensional.

–     Mitjans de comunicació de masses. La publicitat. Tècniques grafico-plàstiques.

–     El disseny de l’espai. La perspectiva cònica en el disseny d’espais.

MATERIAL I METODOLOGIA

 Bloc de dibuix A3, esquadra, cartabó, regla de mesurar, compàs, llapis HB, goma d’esborrar blana, llapis de colors o retoladors.

L’assignatura té una part d’exercicis (làmines) que posa les bases de conceptes i procediments per a realitzar posteriorment els treballs. La majoria de les làmines té una duració d’una sessió de classe, la làmina que no acabe l’alumne, l’ha de finalitzar a casa, (si el professor no diu el contrari). Si l’alumne està atent i porta el material, pràcticament realitzarà totes les làmines i els treballs en classe amb ajuda del professor que donarà les directrius generals des de la pissarra i de manera particular quan l’alumne el necessite.