Tecnologia industrial I 1Batx

ACTIVITATS

Estudi en profunditat d’alguns dels temes que es van tractar en Tecnologies durant l’etapa de , en tractar-se el batxillerat d’una etapa no obligatòria i dirigida a alumnes amb perspectives de continuar els seus estudis per la branca cientificotècnica.

CONEIXEMENTS PREVIS

És molt recomanable que l’alumne haja cursat l’assignatura de Tecnologia en 4ºESO.

Coneixements necessaris: Fuentes i Formes d’Energia, Propietats dels Materials, Electricitat, Mecanismes, Nocions d’electrònica

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Aquells alumnes que desitgen estudiar qualsevol enginyeria en  la universitat.

Alumnes que després d’estudiar batxillerat desitgen completar els seus estudis amb un cicle de grau superior de les següents branques:

–       Fabricació mecànica

–       Fusta i Moble

–       Manteniment i serveis a la producció

–       Tèxtil, confecció i pell

–       Electricitat i electrònica

–       Comerç i màrqueting

CONTINGUTS

El mercat, Màrqueting, Productes i sistemes de producció, Normalització i qualitat, Materials industrials i les seues propietats, Materials ferrosos, Materials no ferrosos

La fusta, Els plàstics, Altres materials industrials, Energia, treball i calor, Energies no renovables, Energies renovables, Estalvi energètic, Màquines i sistemes mecànics

Circuits hidràulics i oleohidráulicos, Circuits i sistemes elèctrics, Conformació per conservació de massa,  Conformació per separació de massa, Conformació per unió de massa, Metrologia industrial

METODOLOGIA

Classes teòriques, Tots els temes inclouen exercicis pràctics per a facilitar la comprensió dels continguts, Xicotetes pràctiques en el taller per a afermar els coneixements d’algunes unitats