Selectivitat – EBAU

SECRETARIA

CRITERIS DE TITULACIÓ

Després dels exàmens finals de maig:

 • Obté el Títol de Batxillerat l'alumnat que té totes les matèries de 1r i 2n de batxillerat aprovades.

Després dels exàmens de recuperació de juny:

 • Obté el Títol de Batxillerat l'alumnat que té totes les matèries de 1r i 2n de batxillerat aprovades.
 • L'alumnat que en finalitzar 2n de Batxillerat tinga algunes matèries suspeses haurà de repetir curs, però podrà matricular-se només d'eixes matèries sense necessitat d'haver de tornar a cursar les que ja té aprovades.
 • Excepcionalment l'alumnat pot renunciar a les matèries que ja té aprovades i sol·licitar tornar a repetir tot el 2n de Batxillerat complet. L'objectiu seria pujar nota per a millorar l'expedient acadèmic.

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT I MATRÍCULA EN LA PAU

Una vegada tinga el butlletí de notes i sàpia que he aconseguit aprovar el batxillerat, he de sol·licitar que m'expedisquen el títol de batxillerat i en cas de voler presentar-me a la PAU, matricular-me de la mateixa.

En el cartell de baix teniu les instruccions i dates per a fer aquests dos tràmits.

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT

Cal fer 3 coses:

 • Emplenar l'imprés de sol·licitud del títol de batxillerat (doc. adjunt).
 • Pagar la taxa d'expedició del títol de batxillerat. Per a pagar la taxa, abans d'anar al banc, heu de traure el formulari 046 de pagament de taxes. Ací teniu l'enllaç a la pàgina web on està el formulari 046. (Baix teniu un vídeo en els passos per a emplenar el formulari 046 i imprimir-lo).
 • Adjuntar fotocòpia del DNI o NIE.

MATRICULAR-SE DE LA PAU

Cal fer 2 coses:

 • Emplenar document per a indicar les matèries de les quals vull examinar-me a la PAU (doc. adjunt).
 • Pagar la taxa de l'examen de la PAU ingressant l'import de la mateixa en el compte corrent de l'institut.

RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ A ENVIAR

Si voleu el títol de Batxillerat:

 • Fotocòpia del DNI o NIE (per les dues cares), també podeu enviar una foto.
 • Imprés de sol·licitud d'expedició del títol de batxillerat emplenat.
 • Justificant d'haver pagat la taxa del títol de batxillerat. Si heu marcat alguna circumstància perquè siga més barat, caldrà adjuntar còpia de la documentació corresponent: Carnet família nombrosa, monoparental, certificat de minusvalidesa (no valen si estan caducats).

Si voleu presentar-vos a la PAU:

 • Document per a indicar de quines matèries vull examinar-me.
 • Justificant d'haver fet l'ingrés de la taxa de la PAU en el compte del centre.

Enviar tota la documentació en un únic correu electrònic a la secretaria del centre: 46004841.secretaria@edu.gva.es

Fiqueu en l'assumpte: PAU i el nom i cognom de l'alumne/a.

HORARI DE LES PROVES PAU

DATES PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: 7, 8, 9 de juny de 2022

DATES PAU CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: 5, 6, 7 de juliol de 2022

LA PAU ES REALITZARÀ A LA UNIVERSITAT

Aulari interfacultatiu de Burjassot: Tribunal 1.

Ací teniu l'enllaç a la pàgina web de la Conselleria d'Educació amb totes les novetats de la PAU:

INFORMACIÓ PAU (Reviseu el document d'optativitat de cada assignatura)

REVISIÓ DE LA NOTA DELS EXÀMENS DE LA PAU

A continuació, teniu el document que explica el procediment per a revisar les qualificacions dels exàmens de la PAU.

PREINSCRIPCIÓ EN LA UNIVERSITAT

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ ÚNIC!

Del 21 de juny al 9 de juliol (fins a les 14:00 h), ambdós inclosos.

La preinscripció es fa telemàticament des de la pàgina web de la Conselleria d'Educació: PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT

18 de juny - Notes de la PAU per als de la convocatòria de juny.

14 de juliol - Notes de la PAU per als de la convocatòria de juliol.

16 de juliol - Publicació dels resultats de la preinscripció.

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS

(PROVES SENSE REQUISITS ACADÈMICS)

ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música.

Enllaç de la Conselleria d'Educació amb informació sobre les proves d'accés: INFORMACIÓ PROVES ACCÉS.