ADMISSIÓ I MATRÍCULA ORDINÀRIA 24-25 Cicle Tècnic Esportiu, Inicial-N1

TOTA LA INFORMACIÓ DE CONSELLERIA

CALENDARI D’ADMISSIÓ:

QUEDA PER DETERMINAR ELS GRUPS I EL COMENÇAMENT DE LES CLASSES.

Independentment de la data en què es fixe el començament de les classes del curs que ve, l’alumnat ha de realitzar l’admissió i matrícula en les dates establides en el calendari.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD ADMISSIÓ:

Del 10 al 20 de juny de 2024.

Entregar en la secretaria del centre, planta primera de la Residència 1, la següent documentació:

  • SOL·LICITUD ADMISSIÓ PER A N1
  • Documentació identificativa de l’alumnat
  • Per a N1:
    • Fotocòpia compulsada del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent a efectes acadèmics, o certificat de superació de la prova substitutiva per l’admissió als cicles de grau mitjà.
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva.
  • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent.
  • Documentació acreditativa de la condició de règim d’acolliment residencial o familiar, si precedix.
  • Si es dona el cas, justificació de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. En este cas, hauran de firmar la sol·licitud els dos progenitors.

Per a casos excepcionals, la documentació que faltara per entregar o tinguera deficiències, podrà corregir-se en el període de reclamacions a les llistes provisionals.

Una vegada emeses les llistes definitives d’admesos no s’arreplegarà en secretaria cap documentació.

Reserva de places:

a) Almenys un 5% de les places oferides per als qui acrediten algun grau de discapacitat.
b) Almenys un 10% de les places oferides per a esportistes d’alt nivell, d’elit i d’alt rendiment. Tindran prioritat els esportistes d’alt nivell.
c) Almenys un 10% de les places oferides per als qui accedisquen acreditant la prova d’accés substitutòria dels títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, per a l’accés als ensenyaments de grau mitjà i de grau superior.
d) Almenys un 10% de les places oferides per als quals acrediten, segons el cas, l’homologació del seu diploma federatiu, o la convalidació, o la correspondència a què es referixen la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre.

ADMESOS

Llistats PROVISIONALS de persones admeses

Llistats DEFINITIUS de persones admeses

Les persones admeses definitives han de formalitzar la matrícula, en cas contrari perden la plaça.

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA:

Del 16 al 22 de juliol de 2024.

Entregar en la secretaria del centre, planta primera de la Residència 1, la següent documentació: