FINS QUAN EM PUC MATRICULAR PER A AQUEST CURS 2023/24?

Els cursos de l’oferta formativa del CPFPA Sant Carles van començar el 18 de setembre de 2023. Tanmateix, els cursos dels tallers de l’Associació d’Alumnes del CPFPA Sant Carles ho van fer el 2 d’octubre de 2023. Els períodes oficials de matrícula per a aquest curs van ser del 19 de juny fins el 14 de juliol de 2023 i de l’1 al 29 de setembre de 2023, amb cita prèvia telefonant al centre 96 291 92 25. Una vegada acabats els períodes ordinaris de matrícula, es va obrir el període extraordinari, que s’allargarà fins el dia 30 d’abril de 2024 en els tres nivells del cicle I de la formació bàsica de les persones adultes (Cicle I, nivells 1 o alfabetització, 2 o base i 3 o neolectors), i fins al dia 31 de gener de 2024, en qualsevol dels altres programes formatius impartits. En aquest segon cas, es tindran en compte els casos d’inscripció que, amb caràcter obligatori i extraordinari, es pogueren realitzar durant tot el curs acadèmic per a atendre les necessitats formatives i la inclusió sociocultural, tant de les persones joves i adultes nouvingudes al sistema educatiu valencià com d’aquelles en situació de vulnerabilitat que patien circumstàncies sobrevingudes de risc d’exclusió social o de violència de gènere.

PROVES LLIURES DE GES – GENER 2021

ALUMNAT PROVES LLIURES DE GES: NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE GENER DE 2021

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport informa que el dia 29 de gener de 2021 es realitzarà la primera convocatòria de la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat valenciana, tal com està previst a la Resolució de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

A causa de la situació sanitària actual donada per la pandèmia de la Covid-19, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’ha establit un protocol, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, per a garantir les mesures de seguretat i higiene per a dur a terme la prova.

D’acord amb les prescripcions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el cas que tingues símptomes compatibles amb la Covid-19, o si se t’ha diagnosticat la malaltia i encara et
trobes en període d’aïllament, o si et trobes en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada, no pots assistir a la prova que se celebrarà el dia 29 de gener de 2021.

En aquest cas, hauràs d’acreditar un certificat mèdic que aconselle o obligue a estar confinat/da (durant un període que continga la data de l’examen, 29 de gener de 2021), per a poder participar
en la prova extraordinària que es realitzarà el 5 de març de 2021. Si és el teu cas, hauràs de consultar el web del Servei d’Ordenació Acadèmica,  http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacionacademica/formacion-de-personas-adultas, on es donaran les instruccions perquè feu arribar aquest certificat i se us incloga en el llistat de persones admeses per a la realització de la prova extraordinària del dia 5 de març de 2021.

D’altra banda, hem de comunicar-te que el Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat, limita la mobilitat als municipis amb població superior a 50.000 habitants des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns. Per aquest motiu, com que l’horari de la prova és des de les 9 hores del matí fins a les 19 hores de la vesprada, el tribunal et facilitarà un certificat per poder eixir del municipi on es realitza la prova o entrar al teu municipi en cas de ser poblacions d’aquestes característiques.

A més a més, si ho necessites, disposaràs d’un model de declaració responsable que t’expedirà el tribunal durant tot el temps que duren les proves en el centre.

I, per últim, hem de recordar-te que:
– Cal anar a la prova amb el document identificatiu original amb el qual has realitzat la inscripció.
– L’ús de la mascareta és obligatori.
– Les respostes s’han d’emplenar amb bolígraf blau o negre.
– No està permés l’ús de cap mena de dispositiu mòbil o electrònic, calculadora o
diccionari.

El President del Tribunal 16_ONT – Proves Lliures de GES + 18 anys  – Convocatòria de gener de 2021