Ingrés a 1r curs d’ensenyaments elementals

PROVA D’INGRÉS A PRIMER CURS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS

 De l’article 8 de l’Ordre 28/2011:

L’alumnat que desitge iniciar els ensenyaments elementals a través de l’ingrés en primer curs, haurà de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant.
El Conservatori estableix per aquest document els criteris de valoració d’aquesta prova d’ingrés a primer curs, ateses les aptituds dels aspirants per a cursar aquests ensenyaments i valorant l’edat idònia establida.
En aquesta prova no es valorarà que els aspirants tinguen coneixements tècnics de dansa.
Es constituirà una única Comissió d’Avaluació, composta per professorat de cadascuna dels departaments següents: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània, Dansa Espanyola i un professor o professora de música o músic/a acompanyant.
Les puntuacions s’expressaran de zero a deu, amb un decimal.

ESTRUCTURA, VESTUARI, CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA I CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTRUCTURA

Exercicis de les qualitats físiques, principalment; la flexibilitat i elasticitat, així com de les qualitats motrius; coordinació, equilibri i sentit rítmic.
Breu improvisació en xicotets grups.

VESTUARI

XIQUES

Mallot (si es té) o pantalons curts i samarreta ajustada, calcetins i pèl recollit.

XICS

Pantalons curts, samarreta i calcetins.

CARACTERÍSTIQUES

Realització de diversos exercicis en el sòl que el professor o professora marcarà en el moment.
Execució de diversos exercicis per a la coordinació i ús de l’espai que el professor o professora marcarà en el moment.
Interpretació d’un exercici d’improvisació.
La prova estarà acompanyada musicalment per un/una pianista del centre.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Valorar l’edat idònia del/de l’aspirant per a realitzar aquests estudis.
Comprovar que les qualitats físiques del/de l’aspirant són les requerides per a aquests estudis.
Valorar la coordinació i psicomotricitat.
Observar el sentit rítmic.
Apreciar la sensibilitat i l’expressivitat del/de l’aspirant.