Accés major edat a l’ordinària

Informació i procediment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948

Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de dansa per a l’alumnat amb edat major a l’ordinària: https://ceice.gva.es/documents/161863053/174481557/Anexo+III/

Documentació a presentar en el centre o a través del correu electrònic (a més de la sol·licitud):

  • Escrit motivat per a poder realitzar la prova d’accés o ingrés als ensenyaments elementals o professionals de dansa.
  • Certificat d’estudis previs (si els té).
  • Fotocòpia del DNI del/de l’aspirant o fotocòpia del llibre de família.

La sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de dansa per a l’alumnat amb edat major a l’ordinària s’entregarà en el centre o en el correu del centre fins a la finalització del termini d’inscripció a les proves d’accés amb edat ordinària.

Les sol·licituds seran aprovades pel Consell Escolar del centre, si escau.