Accés menor edat a l’ordinària

Les sol·licituds i la documentació per a l’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals amb edat menor a l’ordinària ( menors de 8 anys en el cas dels ensenyaments elementals i menors de 12 anys en els ensenyaments professionals) es presentaran en el centre o a través del correu des de el 1 de febrer fins al 30 d’abril i seran aprovades pel Consell Escolar del centre, si escau.

Informació i procediment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948

Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de dansa per a l’alumnat amb edat menor a l’ordinària: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18537_BI.pdf

Documentació a presentar en el centre o a través del correu electrònic (a més de la sol·licitud):

a) Escrit de motivació dels representants legals de l’alumne o alumna de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Dansa.

b) Un certificat dels estudis previs de Dansa de l’alumne o alumna que desitge realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música o de Dansa, o en centres docents d’Educació Primària. En ell, se certificarà que l’alumne o alumna, malgrat no tindre l’edat ordinària d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d’optar per l’accés a els ensenyaments professionals, que l’alumne o alumna té superats els objectius dels ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d’educació musical de centres d’educació primària, que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d’acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats.

c) Fotocòpia de el llibre de família actualitzat.

d) Informe que acredite la condició d’excepcionalitat en Dansa. Al no existir un model normalitzat com en Música, es realitzarà un informe d’elaboració pròpia per part del docent d’educació musical o d’educació física.