Informació

PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

1a Convocatòria:

Inscripció al mes de maig.
Realització de la Prova al mes de juny.

2a Convocatòria:

Inscripció al mes de juliol.
Realització de la Prova al setembre.

Taxes prova d’accés curse 2022/2023 (per a qualsevol dels cursos)= 50,58€

PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS ELEMENTALS

Inscripció: principis de juny, confirmar dates al mes de maig.
Realització de la prova al setembre.
Taxes prova d’accés curse 2022/2023 (per a qualsevol dels cursos d’ensenyaments elementals): 25,28€

NORMATIVA VIGENT:

El DECRET 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat, estableix la modificació del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, determinant que els exercicis de què consta la prova d’accés tindran caràcter eliminatori per a l’accés a qualsevol curs de 1r a 6é

ORDRE 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana

ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

DECRET 156/2007, de 21 de setembre, de Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments.

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Per a accedir a primer curs dels ensenyaments professionals de dansa serà necessari superar una prova d’accés. Mitjançant aquesta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals. Aquests ensenyaments es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys.

L’inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys i més de díhuit s’entendrà com a excepcional. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria d’educació regularà el tractament d’aquesta excepcionalitat.

Article 7. Ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat.

1. Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari, segons s’estableix en l’article 2 de la present ordre, per a iniciar els ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran obtindre l’autorització per a concórrer a les proves d’ingrés o d’accés, respectivament, per part de la direcció general competent en matèria d’ensenyaments de règim especial, prèvia sol·licitud davant aquest òrgan. Les sol·licituds seran remissions des de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés, seguint el model que figura a l’annex II d’aquesta Ordre, i es resoldran en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre desestimada la mateixa si no es dictara resolució expressa en el termini esmentat. Contra aquest acte administratiu, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant l’òrgan jeràrquic superior de la direcció general que va dictar l’acte.

2. La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:
a) Escrit de motivació dels representants legals de l’alumne o alumna de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.
b) Un certificat dels estudis previs de Música o de Dansa de l’alumne o alumna que desitge realitzar la prova, signat per la direcció de centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres autoritzats , escoles de Música o de Dansa, o en centres docents d’educació primària. En ell, se certificarà que l’alumne o alumna, malgrat no tindre l’edat ordinària d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d’optar per l’accés als ensenyaments professionals, que l’alumne o alumna té superats els objectius del curs precedent al fet que s’opta. En el cas dels certificats emesos per mestres d’educació musical de centres d’educació primària que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana, el docent haurà d’acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats.
c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

3. Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari, segons s’estableix en l’article 2 de la present Ordre, podran sol·licitar davant la direcció de centre presentar-se a les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant en el primer curs com cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa. Per a això, les persones interessades presentaran en el centre el model que figura a l’annex III de la present ordre. El Consell Escolar de centre, o qui tinga atribuïdes les seues funcions, avaluarà l’excepcionalitat que poguera concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical o de la dansa, i en conseqüència, ha de resoldre la sol·licitud per a presentar-se a les proves d’ingrés o accés. En els conservatoris, les sol·licituds s’han de resoldre en el termini màxim d’un mes, podent entendre com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu. Contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs d’alçada davant l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.

4. L’alumnat no ha d’estar matriculat en un altre conservatori o centre autoritzat de Música o Dansa, en el cas de realitzar les proves d’ingrés o accés a cursos diferents a primer dels ensenyaments elementals i professionals.