Currículum

  • CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE DANSA.

  • CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA.

________________________________________________________________

ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE DANSA

Els ensenyaments elementals de dansa impartits en el conservatori s’estructuren en quatre cursos que es regulen en el Decret 157/2007, i que plantegen un objectiu clarament definit: iniciar als alumnes i les alumnes en el coneixement de les tècniques bàsiques de la Dansa, en les seues diferents facetes i modalitats.

Els estudiants han de rebre, en funció de les seues aptituds i preferències, segons es vagen manifestant, les orientacions adequades a l’efecte de que aconseguisquen el nivell de coneixements que els permeta cursar amb aprofitament les diferents especialitats que configuren els ensenyaments professionals de Dansa.

Per això, la totalitat dels ensenyaments elementals de Dansa tenen caràcter comú, mesura que pretén proporcionar als estudiants els recursos tècnics necessaris per a abordar els continguts més especialitzats corresponents a les especialitats de Dansa en un nivell immediatament superior.

PRIMER CURS

-Dansa acadèmica
-Folklore
-Expressió musical i rítmica

SEGON CURS

-Dansa acadèmica
-Folklore
-Expressió musical i rítmica
-Tècnica de sabata

TERCER CURS

-Dansa acadèmica
-Expressió musical i rítmica
-Tècnica de sabata
-Iniciació a la dansa contemporània
-Escola bolera

QUART CURS

-Dansa acadèmica
-Expressió musical i rítmica
-Tècnica de sabata
-Iniciació a la dansa contemporània
-Escola bolera

DECRET 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels Ensenyaments Elementals de Dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments. [2007/11703] http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/09/25/pdf/2007_11703.pdf

____________________________________________________________

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA

Els ensenyaments professionals de dansa impartits pel conservatori estan estructurats en un sol grau de sis cursos i s’encaminen a formar als futurs professionals de la dansa, fomentant l’evolució constant i de qualitat en els diverses àrees com són la creació, la interpretació, l’autonomia d’estudi i treball, atenent uns valors actitudinals, com el respecte a la diversitat, l’interés en la millora personal i la convivència en el centre, com recull el Decret 156/2007.

En el nostre centre s’imparteixen tres especialitats:

ESPECIALITAT DE DANSA CLÀSSICA

PRIMER CURS

– Dansa clàssica (9 h setmanals)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (4 h)
– Dansa contemporània (1 h)
– Música (1 h)

SEGON CURS

– Dansa clàssica (9 h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (4 h)
– Dansa contemporània (1 h)
– Música (1 h)

TERCER CURS

– Dansa clàssica (9 h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (3 h)
– Repertori dones/repertori homes (3 h)
– Dansa contemporània (1,5 h)
– Música (1 h)

QUART CURS

– Dansa clàssica (9 h)
– Puntes/Tècnica específica per a homes (3 h)
– Repertori dones/repertori homes (3 h)
– Dansa contemporània (1,5 h)
– Música (1 h)
– Anatomia i biomecànica aplicada (1 h)
– Maquillatge (1 h)

CINQUÉ CURS

– Dansa clàssica (9 h)
– Repertori dones/repertori homes (4,5 h)
– Taller coreogràfic (2 h)
– Dansa contemporània (3 h)
– Anàlisi musical (1 h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1 h)
– Origen i evolució de la dansa (1 h)
– Optativa (1 h)

SISÉ CURS

– Dansa clàssica (9 h)
– Repertori dones/repertori homes (4,5 h)
– Taller coreogràfic (2 h)
– Dansa contemporània (3 h)
– Història de la dansa clàssica ( 1h)
– Anàlisi musical (1 h)
– Interpretació (1 h)
– Optativa (1 h)

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

PRIMER CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Tècnica de sabata
– Folklore
– Música

 SEGON CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Tècnica de sabata
– Folklore
– Taller coreogràfic
– Música

TERCER CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Folklore
– Taller Coreogràfic
– Música

QUART CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller coreogràfic
– Dansa contemporània
– Música
– Anatomia i biomecànica aplicada a la Dansa
– Maquillatge

CINQUÉ CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller coreogràfic
– Dansa contemporània
– Anàlisi musical
– Anatomia i biomecànica aplicada a la Dansa
– Origen i evolució de la dansa
– Optativa

SISÉ CURS

– Dansa clàssica
– Escola bolera
– Dansa estilitzada
– Flamenc
– Taller coreogràfic
– Dansa contemporània
– Anàlisi musical
– Història de la dansa espanyola
– Interpretació
– Optativa

ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

PRIMER CURS

– Dansa clàssica (6 h setmanals)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(1h)
– Improvisació (1,5h)
– Música (1h)

SEGON CURS

– Dansa clàssica (6h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(1,5h)
– Improvisació (2h)
– Música (1h)

TERCER CURS

– Dansa clàssica (6h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(2h)
– Improvisació (2h)
– Composició coreogràfica (1h)
– Música (1h)

QUART CURS

– Dansa clàssica (4,5h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(2h)
– Improvisació (3h)
– Composició coreogràfica (1h)
– Música (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Maquillatge (1h)

CINQUÉ CURS

– Dansa clàssica (4,5h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact(3h)
– Composició coreogràfica (3h)
– Anàlisi musical (1h)
– Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa (1h)
– Origen i evolució de la dansa (1h)
– Optativa (1h)

SISÉ CURS

– Dansa clàssica (4h)
– Tècniques de dansa contemporània (6h)
– Body Contact (4h)
– Composició coreogràfica (4h)
– Història de la dansa moderna i contemporània (1h)
– Anàlisi musical (1h)
– Interpretació (1h)
– Optativa (1h)

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa i es regula l’accés a aquests ensenyaments https://dogv.gva.es/datos/2007/09/25/pdf/2007_11704.pdf