Solicitud título

TRÀMIT SOL·LICITUD TÍTOL CICLE FORMATIU

Una vegada finalitzats els estudis, pot realitzar la sol·licitud del seu títol. Per a això ha de presentar la següent documentació en la secretaria del centre:

1. Imprés de sol·licitud de títol completament emplenada i signada (per duplicat). Pot descarregar-la clicant en aquest enllaç o bé sol·licitar-la en secretaria.

2. Fotocopia DNI o NIE (acompanyat de Passaport) de la persona interessada, en vigor. Cal també presentar el seu original.

3. Justificant de l’abonament de les taxes (model 046) (Exemplar de l’interessat i per a l’administració). Pot realitzar-ho des del següent enllaç: enllaç

(En el cas de família nombrosa / discapacitat igual o superior al 33% presentar original i fotocòpia per al seu acarament del carnet de família nombrosa en vigor / certificat de discapacitat)

MOLT IMPORTANT: L’ALUMNAT DE FP BÀSICA ESTÀ EXEMPT DEL PAGAMENT DE LES TAXES.

Si no pot acudir a secretaria, l’alumne podrà SOL·LICITAR el títol per correu electrònic de la següent manera:

1. Emplenar completament i signar la sol·licitud del títol digitalment (no s’admetrà fotografies).

2. Enviar a l’e-mail 03010442.secretaria@edu.gva.es la següent documentació:

Sol·licitud del Títol signat digitalment.

DNI o NIE escanejat en color (No s’admetran fotografies).

Justificant de l’abonament de les taxes del títol escanejat (model 046). Pot realitzar-ho des del següent enllaç: enllaçRECOLLIDA DE TÍTOLS


Transcorregut un termini de dos anys que habitualment tarden els títols a rebre’s en secretaria, l’alumnat podrà consultar la recepció del mateix a través del telèfon 965936460.


En cas de no poder acudir personalment a recollir el títol es podrà autoritzar una altra persona per a la seua recollida emplenant l’IMPRÉS D’AUTORITZACIÓ (
Clicar açí) i aportant la fotocòpia del DNI/NIE de tots dos.

INFORMACIÓ IMPORTANT: NO ES TRAMITARÀ LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ENVIE PER CORREU ELECTRÒNIC SENSE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT.

Accés informació Obtenció del certificat de signatura electrònica:

https://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-certificado

TRÁMITE SOLICITUD TÍTULO CICLO FORMATIVO

Una vez finalizados los estudios, puede realizar la solicitud de su título. Para ello debe presentar la siguiente documentación en la secretaría del centro:

1. Impreso de solicitud de título completamente cumplimentada y firmada (por duplicado). Puede descargarla pinchando en este enlace o bien solicitarla en secretaría

2. Fotocopia DNI o NIE (acompañado de Pasaporte) de la persona interesada, en vigor. Debe también presentar su original.

3. Justificante del abono de las tasas (modelo 046) (Ejemplar del interesado y para la administración). Puede realizarlo desde el siguiente enlace: enlace 

En el caso de ser familia numerosa, monoparental o tener una discapacidad igual o superior al 33% y se haga valer para reducir el importe de la tasa, debe acreditarse aportando original y fotocopia del documento justificativo correspondiente (carnet vigente de familia numerosa o monoparental, certificado de discapacidad..).

MUY IMPORTANTE: EL ALUMNADO DE LA FP BÁSICA ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE LAS TASAS.

Si no puede acudir a secretaría, el alumnado podrá SOLICITAR el título por correo electrónico del siguiente modo:

1. Cumplimentar completamente y firmar la solicitud del título digitalmente (no se admitirá fotografías).

2. Enviar al email 03010442.secretaria@edu.gva.es la siguiente documentación:

Solicitud del Título firmado digitalmente.

DNI o NIE escaneado en color (No se admitirán fotografías)

– Justificante del abono de las tasas del título escaneado (modelo 046). Puede realizarlo desde el siguiente enlace: enlace

RECOGIDA DE TÍTULOS

Transcurrido un plazo de dos años, que es el tiempo que habitualmente tardan los títulos en recibirse en secretaría, el alumnado podrá consultar la recepción del mismo a través del teléfono 965936460.

En caso de no poder acudir personalmente a recoger el título se podrá autorizar a otra persona para su recogida cumplimentando el IMPRESO DE AUTORIZACIÓN (pinchar aquí) y aportando la fotocopia del DNI/NIE de ambos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: NO SE TRAMITARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO SIN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE

Acceso información obtención del certificado de firma electrónica:

https://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-certificado