Renuncia de convocatorias

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIES DE CICLES FORMATIUS

Procediment.

Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies:

  1. Malaltia prolongada o accident de l’alumne o alumna.
  2. Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi
  3. Acompliment d’un lloc de treball.
  4. Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
  5. Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.

CLICAR ACÍ PER A DESCARREGAR la Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

1. Descarregar la sol·licitud, emplenar-la completament i enviar-la signada digitalment a 03010442.secretaria@edu.gva.esRecorde que és necessari marcar el motiu pel qual sol·licita la renúncia.

2. Adjuntar en el correu el DNI/NIE de l’interessat escanejat en color (no s’admetrà fotografia).

IMPORTANT

La sol·licitud perquè s´admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà amb una antelació mínima d´un mes abans de la data de l´avaluació final del mòdul o els mòduls afectats per la renúncia.

Normativa de referència

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos

INFORMACIÓ IMPORTANT: NO ES TRAMITARÀ LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ENVIE PER CORREU ELECTRÒNIC SENSE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT.

Accés informació Obtenció del certificat de signatura electrònica:

https://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-certificado

SOLICITUD DE RENUNCIA DE CONVOCATORIAS DE CICLOS FORMATIVOS

Procedimiento.

Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos profesionales, el alumnado o sus representantes legales podrán renunciar a la evaluación y calificación de una o las dos convocatorias del curso académico de todos o alguno de los módulos, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
  2. Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo del centro que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio.
  3. Desempeño de un puesto de trabajo.
  4. Maternidad o paternidad, adopción o acogimiento.
  5. Otras circunstancias, debidamente justificadas, que revistan carácter excepcional.

PINCHAR AQUÍ PARA DESCARGAR la Solicitud de renuncia de convocatorias de Ciclos Formativos.

1. Descargar la solicitud, cumplimentarla completamente y enviarla firmada digitalmente a 03010442.secretaria@edu.gva.esRecuerde que es necesario marcar el motivo por el cual solicita la renuncia.

2. Adjuntar en el correo el DNI/NIE del interesado escaneado en color (no se admitirá fotografía)

IMPORTANTE

La solicitud para que se admita la renuncia a la convocatoria se presentará con una antelación mínima de un mes a la fecha de la evaluación final del módulo o los módulos afectados por la renuncia.

Normativa de referencia

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos

INFORMACIÓN IMPORTANTE: NO SE TRAMITARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO SIN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE

Acceso información obtención del certificado de firma electrónica:

https://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-certificado