Anulación de matrícula

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L’alumnat té dret a anul·lar la matrícula completa del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de TOTS els mòduls en els quals hagués pogut estar matriculat. En aquest cas NO computaria a l’efecte del nombre màxim de matrícules ni de convocatòries; però es perd el dret de reserva de plaça per a posteriors cursos.


Important: Si desitja continuar aquests ensenyaments en el futur, haurà de concórrer de nou al procés general d’admissió establert.

CLIQUEU ACÍ PER A DESCARREGAR la Sol·licitud d’anul·lació de matrícula

1. Descarregar la sol·licitud, emplenar-la completament i enviar-la signada digitalment, a 03010442.secretaria@edu.gva.es

2. Adjuntar en el correu el DNI/NIE de l’interessat escanejat en color (no s’admetrà fotografia).

IMPORTANT:

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula s’hauran de presentar amb una antelació d’almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals que s’impartiran en el centre educatiu.

Quan la matrícula només incloga el mòdul de FCT i, en el seu cas, el mòdul de Projecte, l’anul·lació se sol·licitarà abans del seu començament.

L’anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que es puguen sol·licitar, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

Normativa de referència

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos

INFORMACIÓ IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ENVIE PER CORREU ELECTRÒNIC SENSE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT.

Accés informació Obtenció del certificat de signatura electrònica:

https://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-certificado

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA

El alumnado tiene derecho a anular la matrícula completa del curso, con lo que pierde sus derechos a la enseñanza, evaluación y calificación de TODOS los módulos en los que se hubiere matriculado. En este caso NO computaría a efectos del número máximo de matrículas ni de convocatorias; pero se pierde el derecho de reserva de plaza para posteriores cursos.

Importante: Si desea continuar estas enseñanzas en el futuro, tendrá que concurrir de nuevo al proceso general de admisión que esté establecido.

PINCHAR AQUÍ PARA DESCARGAR la Solicitud de anulación de matrícula

1. Descargar la solicitud, cumplimentarla completamente y enviarla firmada digitalmente, a 03010442.secretaria@edu.gva.es

2. Adjuntar en el correo el DNI/NIE del interesado escaneado en color (no se admitirá fotografía)

IMPORTANTE:

Las solicitudes de anulación de matrícula se tendrán que presentar con una antelación de al menos dos meses antes del final del periodo lectivo correspondiente a los módulos profesionales que se impartirán en el centro educativo.

Cuando la matrícula solo incluya el módulo de FCT y, en su caso, el módulo de Proyecto, la anulación se solicitará antes de su comienzo.

La anulación de matrícula es independiente de la renuncia a convocatorias concretas de módulos que se puedan solicitar, sin que la renuncia a convocatorias implique la renuncia de la matrícula.

Normativa de referencia

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos

INFORMACIÓN IMPORTANTE: NO SE TRAMITARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO SIN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE

Acceso información obtención del certificado de firma electrónica:

https://atv.gva.es/es/tributos-infogeneral-certificado