Reunió 163 | 13/12/2023

 • Constitució del nou Consell Escolar 
 • Designació de les persones que conformen les comissions del Consell Escolar
 • Designació de la persona que impulse mesures de foment de la igualtat real i afectiva entre homes i dones. 
 • Constitución del nuevo Consejo Escolar 
 • Designación de les personas que conforman las comisiones del Consejo Escolar
 • Designación de la persona que impulse medidas de fomento de la igualdad real y afectiva entre hombres y mujeres. 

Reunió 162 | 16/11/2023

 • Aprovació de la PGA.
 • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2023-2024.
 • Aprovació del traspàs de fons de menjador.
 • Aprovació de la presentació del PEAFS.
 • Aprobación de la PGA.
 • Aprobación del Programa de comedor para el curso 2023-2024.
 • Aprobación del traspaso de fondos de comedor.
 • Aprobación de la presentación del PEAFS.

Reunió 160 | 5/7/2023

 • Elecció empresa menjador escolar per al curs 2023-2024.  
 • Establiment del preu del menú del menjador escolar per al curs 2023-2024.
 • Aprovació del les NOFC. 

 • Elección de la empresa de comedor escolar para el curso 2023-2024.
 • Establecimiento del precio del comedor escolar para el curso 2023-2024.
 • Aprovación de las NOFC.

Reunió 157 | 22/3/2023

 • Aprovació del Pla per al foment de la lectura.
 • Aprovació de la proposta de modificació de l’horari escolar.

 • Aprobación del Plan para el fomento de la lectura.
 • Aprobación de la propuesta de modificación del horario escolar.

Reunió 155 | 17/11/2022

 • Assignació de la persona que fomente mesures per a la igualtat.
 • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2022-2023.
 • Asignación de la persona que fomente medidas para la igualdad.
 • Aprovación del Programa de comedor para el curso 2022-2023.

Reunió 156 | 26/1/2023

 • Aprovació del compte anual 2022.
 • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
 • Aprovació del Pla Digital de Centre.
 • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
 • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
 • Aprobación del presupuesto para el año 2023
 • Aprobación del Pla Digital de Centro.
 • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

Reunió 153 | 21/10/2022

 • Aprovació de l’activitat “Halloween” que organitza l’AMPA.
 • Aprovació del traspàs de fons de remanent de menjador al compte del centre.
 • Aprovación de la activitat “Halloween” que organiza el AMPA.
 • Aprovación del traspaso de fondo de remanente de comedor a la cuenta del centro.

Reunió 151 | 5/07/2022

 • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
 • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
 • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
 • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
 • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
 • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
 • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
 • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
 • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
 • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
 • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
 • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.

Reunió 149 | 19/05/2022

 • Aprovació de les actes 145, 146, 147 i 148.
 • Aprovació de noves activitats complementàries no contemplades en la PGA.
 • Elecció de l’horari escolar de 9 a 17 h per al pròxim curs, entre les diferents possibilitats que ofereix la Resolució de 28 de febrer de 2022, en relació a l’hora d’inici i finalització de la jornada.
 • Aprovació de la sol·licitud d’ús de les instal·lacions per part de l’AMPA per al divendres 17 de juny de 2022.
 • Aprobación de las actas 145, 146, 147 y 148.
 • Aprobación de nuevas actividades complementarias no contempladas en la PGA.
 • Elección del horario escolar de 9 a 17 h para el próximo curso, entre las diferentes posibilidades que ofrece la Resolución de 28 de febrero de 2022, en relación a la hora de inicio y finalización de la jornada.
 • Aprobación de la solicitud de uso de las instalaciones por parte del AMPA para el viernes 17 de junio de 2022.

Reunió 146 | 28/02/2022

 • Canvi de la direcció del menjador mentre el director del centre no estiga traballant en el col·legi.
 • Cambio de la dirección de comedor mientras el director del centro no esté trabajando en el colegio.

Reunió 145 | 27/01/2022

 • Aprovació de les actes de les reunions 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144.
 • Aprovació del Compte Anual de Gestió 2021.
 • Aprovació del pressupost econòmic per a 2022.

 • Aprobación de las actas de las reuniones 136, 137, 138, 139, 10, 141, 142, 143, 144.
 • Aprobación de la Cuenta Anual de Gestión 2021.
 • Aprobación del presupuesto económico para 2022.