Reunió 142 | 25/11/2021

  • No es prenen acords. Es constitueix nou consell escolar resultat de les eleccions, i s’assignen els/les membres a les diferents comissions.
  • No se establecen acuerdos. Se constituye el nuevo consejo escolar resultado de las elecciones, y se asignan los/las miembros a las diferentes comisiones.