Reunió 136 | 09/07/2021

 • Aprovació de l’acta 135.
 • Constitució de les comissions del Consell Escolar i assignació dels membres que formen part de cadascuna.
 • Aprovació de la Memòria (tant l’administrativa com la interna del centre).
 • Aprovació de diverses modificacions de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), antic Reglament de Règim Intern (RRI).
 • Elecció de l’empresa per al servei de menjador durant el període 2021-2022.
 • Manteniment de la quota del menjador (3,94 €) que paguen les famílies usuàries del servei.
 • Elecció de l’empresa per a la millora i modificació de l’aula denominada “aula taller-polivalent”.
 • Modificació de les partides pressupostàries relatives a les partides 22617 i 625.
 • Instal·lació de sensors mediambientals de l’Ajuntament de Benicàssim.
 • Reconnexió de l’estació meteorològica existent.
 • Aprovación del acta 135.
 • Constitución de las comisiones del Consejo Escolar y asignació de los miembros que forman parte de cada una.
 • Aprobación de la Memoria (tanto la administrativa como la interna del centro).
 • Aprobación de varias modificaciones de las Normas de Organización y Funcionamiento de Centro (NOFC), antiguo Reglamento de Régimen Interno (RRI).
 • Elección de la empresa para el servicio de comedor durante el periodo 2021-2022.
 • Mantenimiento de la cuota del comedor (3,94 €) que pagan las familias usuarias del servicio.
 • Elección de la empresa para la mejora y modificación del aula denominada “aula taller-polivalente”.
 • Modificación de las partidas presupuestarias relativas a las partidas 22617 y 625.
 • Instalación de sensores medioambientales del Ayuntamiento de Benicasim.
 • Reconexión de la estación meteorológica existente.