Actuacions del projecte al centre

La formació que reben els/les nostres docents es tradueix en una sèrie d'actuacions pràctiques al centre.

En primer lloc, es comparteix amb el claustre els coneixements i les habilitats apreses en cada curs de formació o en les estades d'aprenentatge per observació.

En segon lloc, la Comissió Erasmus + del nostre centre, integrada pels docents que han participat en les formacions i per altres mestres de l'escola, s'encarreguen de dissenyar actuacions i estratègies didàctiques. Aquestes impliquen la posada en marxa de tècniques i activitats, que tenen com a finalitat que l'alumnat aprengue continguts transversals, desenvolupe actituds positives i es puga beneficiar de tot allò que els/les nostres mestres han aprés.