Power Platform. Com es pot mantenir la confidencialitat de les dades en Power Apps?

Totes les aplicacions de la Power Platform utilitzen l’encriptació de les dades en trànsit mitjançant l’ús de connexions segures amb el protocol HTTPS. 

Per a les dades que s’emmagatzemen en qualsevol document, base de dades, carpeta o llista, s’ha de limitar l’accés únicament a aquelles persones que realment hagen de tindre accés a les dades. A més a més, s’ha d’establir quin és el tipus d’accés que han de tindre a elles (lectura o lectura i escriptura). 

S’ha d’evitar que es mostren dades de caràcter confidencial en les interfícies d’usuari de les Power Apps, a menys que siga estrictament necessari. 

En les aplicacions és convenient implementar mecanismes de validació i de filtratge de la informació per tal de garantir que les dades puguen ser visualitzades per aquelles persones que tinguen autorització a utilitzar-les. 

Davant d’errors o situacions d’excepció, cal utilitzar missatges genèrics que no mostren informació personal. Cal implementar mecanismes adequats de maneig d’excepcions per evitar l’exposició d’informació sensible.