Llicències MS 365

A data desembre de 22, s’ha dotat de llicència educativa A3 M365 al professorat, alumnat i personal no docent dels Cefires, CEED i centres educatius de secundària i formació professional de titularitat de la Generalitat Valenciana que s’han incorporat al projecte CDC entre abril de 2021 i abril de 2022.  

Les novetats que aporta la llicència educativa A3 respecte a la llicència A1 actual són:  

1. Aplicacions d’oficina d’escriptori  

Amb la llicència A3, el personal docent, no docent i l’alumnat disposa de les aplicacions d’escriptori com el processador de textos Word, el programari de presentacions PowerPoint, el full de càlcul Excel, el gestor de base de dades Access i l’aplicació de publicacions Publisher, per exemple.   

Accés per a la descàrrega www.office.com

Autenticació: Identitat digital.  

Accedir al botó “Instal·lar aplicacions” que hi apareix al cantó superior dret.  

2. Minecraft Education Edition  

Minecraft Education Edition és una versió educativa del joc original Minecraft i és utilitzada en les classes de molts centres educatius de tot el món com a eina de gamificació a l’aula.  

Aquesta versió està específicament dissenyada per al seu ús a l’aula. És immersiva, creativa, col·laborativa i orientada a la resolució de problemes. A més, és una eina orientada a l’aprenentatge basat en projectes i treballs interdisciplinaris.  

Hi ha una gran quantitat de material educatiu per a l’aplicació de Minecraft Education Edition elaborat per la comunitat educativa a l’abast del professorat i l’alumnat, però també és possible la creació de material propi.  

Accés: Minecraft Education Edition

Autenticació: Identitat digital.  (consultar guia)

3. Altres millores  

Les persones coordinadores del projecte CDC podran estar assabentades de les novetats més rellevants si hi participen al fòrum de discussió del Teams CDC Suport i així informar al claustre del seu centre.  A la pàgina principal de la web del projecte CDC (https://portal.edu.gva.es/cdc/va/inici_val/) apareix com accedir al Teams CDC-Suport.  

DESPLEGAMENT DE LLICÈNCIES A3

Conforme evoluciona el projecte CDC als centres educatius de la Comunitat Valenciana, anirà produint-se el desplegament de llicències A3 paulatinament. A hores d’ara els centres CDC que no han accedit a les llicències A3 disposen de la llicència A1.

COMPARATIVA LLICÈNCIES MS 365