< Ves enrere

GRAU SUPERIOR DE DESENROLLATMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar, implantar, documentar i mantindre aplicacions informàtiques multiplataforma utilitzant tecnologies i entorn específics , garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris específics d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Els estudis d’aquest cicle comencen des de la base i permeten accedir a un mercat laboral una gran demanda de professionals.

Competències del cicle formatiu

Algunes de les competències professionals que s’assoleixen.

  • Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió.
  • Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals.
  • Programació d’aplicacions per a dispositius mòbils.
  • Programació d’aplicacions web en entorn client. (Flexibilització FP)
  • Introducció a la instal·lació i configuració d’un ERP.

Quines ocupacions pots exercir?

Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
Desenvolupar aplicacions de propòsit general
Desenvolupar aplicacions a l’àmbit des dispositius mòbils i d’entreteniment

Móduls 1r curs

MÒDULH/SETM.DESCRIPCIÓ
 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (Castellà) 3 hConeixements de llenguatges de marques com son HTML,  necessari en el desenvolupament de webs, Coneixements en CSS, necessari per configurar l’estil de les pàgines web Coneixements en XML, llenguatge àmpliament utilitzat en la informàtica actual per compartir informació o guardar la configuració dels programes.
 Sistemes informàtics (Valencià) 5 h Coneixements generals sobre sistemes informàtics Coneixements generals sobre el maquinari (hardware) de l’ordinador, Coneixements generals sobre instal·lació i configuració de xarxes i sistemes operatius.
 Bases de Dades (Castellà) 5 h Utilització de les  bases de dades per tal d’emmagatzemar les dades d’un sistema d’informació Disseny d’una base de dades conforme el model entitat-relació Implementació de una base de dades utilitzant el model relacional Utilització del llenguatge SQL per manipular les bases de dades.
 Programació (Castellà) 8 hDefinició de que és un llenguatge de programació  Creació d’aplicacions amb programació estructurada amb el llenguatge Java i el IDE Eclipse Creació d’aplicacions amb programació orientada a objectes amb el llenguatge Java i el IDE Eclipse.
 Entorns de desenrotllament (Castellà) 3 hPer facilitar la programació s’utilitzen unes programes, són els entorns de desenrotllament Disseny de programes amb programació estructurada Disseny de proves de programes  Sistemes col·laboratius de programació de igual forma que s’utilitzen a la empresa. Utilització d’UML per dissenyar programes Orientat a Objectes
Desenrotllament Web en Entorn Client (Castellà)3hModul del cicle Desenrotllament d’Aplicacions Web per a complementar els coneixements en programació web en entorn client fent ús del llenguatge de programació JavaScript
Formació i orientació laboral (Castellà)3 h Seleccionar oportunitats d’ocupació Aplicar estratègies de treball en equip Drets i obligacions en les relacions laborals Paper de la Seguretat Social Pla de prevenció de riscos laborals
Anglès tècnic2 h

Móduls 2n curs

MÒDULH/SETM.DESCRIPCIÓ
 Accés a dades (Valencià) 6hAccés a dades emmagatzemades en una base de dades relacional utilitzant un llenguatge de programació com Java i un ORM.
Accés a dades emmagatzemades e fitxers de text utilitzant el llenguatge de programació Java
Accés a dades emmagatzemades en fitxer XML utilitzant un llenguatge de programació com Java
 Desenrotllament
d’interfícies (Valencià)
 6hTreballar amb els components bàsics d’una interfície d’usuari
Conceptes de disseny  d’inferficies per tal de desenvolupar programes d’aspecte professional.
 Programació multimèdia i
dispositius mòbils (Castellà)
 5hDissenyar e implementar aplicacions  per a dispositius mòbils incloses les que porten contingut multimèdia.
També s’introduiran en llibreries 2D/3D per fer jocs.
 Programació de servicis i
processos (Anglès)
 5hRealitzar programes complexos que aprofiten les característiques multi-fil dels actuals processadors.
Crear aplicacions que ens permetrà treballar amb connexions en xarxa
 Sistemes de gestió empresarial (Castellà) 5hInstal·lació i configuració de sistemes ERP-CRM
Implantació de sistemes ERP-CRM en una empresa
Empresa i iniciativa emprenedora (Castellà)3 hReconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora
Definir l’oportunitat de creació d’una xicoteta empresa
Activitats bàsiques de gestió administrativa i financera d’una pyme.
Desenrotllament Web en Entorn Client (Castellà) 2h Modul del cicle Desenrotllament d’Aplicacions Web per a complementar els coneixements en programació web en entorn client fent ús de Frameworks
Projecte de Desenrotllament d’Aplicacions MultiplataformaDisseny de projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les fases que ho componen.
Formació en centres de treball (FCT)

Més informació