< Ves enrere

4t ESO

Assignatures

Composició 4t ESO LOMLOE. Regulat pel DECRET 107/2022 del 5 d’agost.

  • Total hores de docència setmanals = 33h.
NomHores/setm.Descripció
Valencià: Llengua i literatura3hAporta ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida acadèmica, familiar, social i professional
Llengua Castellana i literatura 3hEsta assignatura contribuïx a l’adquisició de la competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat.
Primera Llengua estrangera (Anglès o Francès)3hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Geografia i Història (Valencià)3hLa geografia estudia la diferenciació de l’espai geogràfic i la interacció entre la societat i el medi natural. La història contribuïx a crear marcs de pensament que permeten comprendre la dimensió temporal i causal dels fenòmens històrics
Educació Física (Valencià) 2hL’Educació Física, a través del desenrotllament de la competència motriu, establix la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i la seua relació amb l’entorn.
Educació en Valors Cívics i Ètics (Castellà) 2hPretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals. El seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben a sentir-se artífets de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que els agradaria construir
Religió o Atenció Educativa (Castellà)1hPretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals. El seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben a sentir-se artífets de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que els agradaria construir
Tutoria (Valencià)1h

MATÈRIA D’OPCIÓ 1: L’alumnat tria una de les següents opcions:

NomHores/setm.Descripció
Matemàtiques B + Física i Química4h + 3hLes matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre i la física i química contribuïx a refermar els coneixements adquirits pels alumnes des d’un enfocament essencialment fenomenològic, presentant la matèria com a explicació lògica de molts dels fenòmens a què els alumnes estan acostumats i que coneixen.
Matemàtiques B + Llatí 4h + 3h Les matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre i el llatí introduïx l’alumnat en el coneixement dels aspectes essencials de la llengua i de la cultura llatines, perquè, de manera progressiva, segons les etapes, hi aprofundisca i perceba el paper que hi exercix el llatí, no sols com a substrat lingüístic i cultural, sinó com a instrument de comunicació i d’enriquiment lèxic de la llengua pròpia
Matemàtiques A + Llatí 4h + 3h Les matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre i el llatí introduïx l’alumnat en el coneixement dels aspectes essencials de la llengua i de la cultura llatines, perquè, de manera progressiva, segons les etapes, hi aprofundisca i perceba el paper que hi exercix el llatí, no sols com a substrat lingüístic i cultural, sinó com a instrument de comunicació i d’enriquiment lèxic de la llengua pròpia
Matemàtiques A + FOL 4h + 3h Les matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre

MATÈRIA D’OPCIÓ 2: L’alumnat tria una de les següents matèries:

NomHores/setm.Descripció
Biologia i Geologia (Anglès) 3h Contribuïx a desenrotllar una cultura científica, perquè adquirisquen coneixements i destreses respecte a temes com la salut, medi ambient, fonts energètiques, residus, etc.
Economia i emprenedoria (Anglès) 3h Proporciona els conceptes i instruments bàsics perquè l’alumnat comprenga millor el seu entorn social, amb la qual cosa es contribuïx a millorar la transparència i la responsabilitat en l’exercici dels seus drets i deures.
Tecnologia (Castellà) 3h Permet ampliar tècniques i coneixements que refermen el progrés de la societat i resolen els problemes a base de construir màquines i dissenyar mètodes d’ús correctes, sense passar per alt la seua repercussió sobre el medi ambient.

MATÈRIA D’OPCIÓ 3: L’alumnat tria una de les següents matèries:

NomHores/setm.Descripció
Expressió Artística (Castellà) 3hLes manifestacions artístiques constituïxen un dels trets fonamentals de la cultura i del desenrotllament de la humanitat. El llenguatge plàstic, visual i audiovisual servix com a mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions
Creativitat Musical (Castellà) 3h Oferix a l’alumnat un vocabulari que permet la descripció de fenòmens musicals, una comprensió del llenguatge musical com a mitjà d’expressió artística, una sensibilitat cap a l’expressió musical i l’enteniment de la música com un fenomen imbricat en la societat
Digitalització (Castellà) 3h Permet desenvolupar competències necessàries per a desenrotllar-se i integrar-se en una societat hiperconnectada mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
2ª Llengua estrangera – Francès 3hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer

OPTATIVES: L’alumnat tria una de les següents matèries:

NomHores/setm.Descripció
Arts Escèniques (Castellà) 2hComprèn les disciplines destinades a l’estudi i la pràctica de qualsevol obra escènica. Tant la dramatització com la dansa són manifestacions artístiques vinculades a un espai escènic, cosa que implica una representació i un públic. Com la resta de llenguatges artístics, constituïxen un dels trets fonamentals d’una cultura.
Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera 2h La llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Filosofia (Castellà) 2h Perseguix com a objectiu principal la comprensió per part de l’alumnat de si mateix i del seu món, dotant-lo per a això de ferramentes cognitives tant teòriques com pràctiques.
2ª Llengua estrangera – Francès 2hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Taller de Reforç2hRepàs sobre matèries instrumentals