< Ves enrere

2n ESO

Assignatures

Composició 2n ESO LOMLOE. Regulat pel DECRET 107/2022 del 5 d’agost.

  • Total hores de docència setmanals = 32h.
NomHores/setm.Descripció
Física i Química (Valencià)3hContribueix a refermar els coneixements adquirits pels alumnes al llarg de l’Educació Primària, des d’un enfocament essencialment fenomenològic, presentant la matèria com a explicació lògica de molts dels fenòmens a què els alumnes estan acostumats i que coneixen.
Geografia i Història (Valencià)3hLa geografia estudia la diferenciació de l’espai geogràfic i la interacció entre la societat i el medi natural. La història contribuïx a crear marcs de pensament que permeten comprendre la dimensió temporal i causal dels fenòmens històrics
Llengua castellana i Literatura3hEsta assignatura contribuïx a l’adquisició de la competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat.
Matemàtiques (Castellà)4hLes matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre
Valencià: Llengua i Literatura3hAporta ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida acadèmica, familiar, social i professional
Primera Llengua Estrangera (Anglès o Francès)4hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Projectes interdisciplinaris (Castellà) 2hProjecte que permet desenrotllar les competències clau mitjançant el treball per projectes. El seu objectiu és la interacció de tot l’alumnat en la realització d’un projecte comú i veure la relació de cada una de les àrees d’estudi en la seua elaboració.
Educació Física (Castellà) 2h L’Educació Física, a través del desenrotllament de la competència motriu, establix la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i la seua relació amb l’entorn.
Música (Valencià) 2h Oferix a l’alumnat un vocabulari que permet la descripció de fenòmens musicals, una comprensió del llenguatge musical com a mitjà d’expressió artística, una sensibilitat cap a l’expressió musical i l’enteniment de la música com un fenomen imbricat en la societat.
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (Anglès) 2h Les manifestacions artístiques constituïxen un dels trets fonamentals de la cultura i del desenrotllament de la humanitat. El llenguatge plàstic, visual i audiovisual servix com a mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions.
Religió o Atenció Educativa (Castellà)1hEls alumnes i les alumnes han d’estar preparats per a adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. Per això la importància de la integració de la competència digital en les diferents àrees de l’ensenyança secundària i la inclusió de l’àrea específica d’Informàtica on fonamentar-la i aprofundir el seu desenrotllament
Tutoria (Valencià)1h
OPTATIVES: L’alumnat tria una de les següents matèries:
NomHores/setm.Descripció
Programació, Intel·ligència artificial i Robòtica I (Castellà)2hEls alumnes i les alumnes han d’estar preparats per a adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. Per això la importància de la integració de la competència digital en les diferents àrees de l’ensenyança secundària i la inclusió de l’àrea específica d’Informàtica on fonamentar-la i aprofundir el seu desenrotllament
Segona Llengua Estrangera – Francès2hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Taller de Reforç2hRepàs sobre matèries instrumentals
Emprenedoria Social i Sostenible (Castellà)2hPer mitjà d’esta matèria l’alumnat millora la seua capacitat per a desenrotllar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial treballant competències com la creativitat, la innovació, la iniciativa, el treball en equip