< Ves enrere

1r ESO

Assignatures

Composició 1r ESO LOMLOE. Regulat pel DECRET 107/2022 del 5 d’agost.

  • Total hores de docència setmanals = 30h.
NomHores/setm.Descripció
Biologia i Geologia (Valencià)3hContribuïx a desenrotllar una cultura científica, perquè adquirisquen coneixements i destreses respecte a temes com la salut, medi ambient, fonts energètiques, residus, etc.
Geografia i Història (Castellà)3hLa geografia estudia la diferenciació de l’espai geogràfic i la interacció entre la societat i el medi natural. La història contribuïx a crear marcs de pensament que permeten comprendre la dimensió temporal i causal dels fenòmens històrics
Llengua castellana i Literatura3hEsta assignatura contribuïx a l’adquisició de la competència en comunicació lingüística per part de l’alumnat.
Matemàtiques (Valencià)3hLes matemàtiques constituïxen una forma de mirar i interpretar el món que ens rodeja, reflectixen la capacitat creativa, expressen amb precisió conceptes i arguments, afavorixen la capacitat per a aprendre a aprendre
Valencià: Llengua i Literatura3hAporta ferramentes i coneixements necessaris per a moure’s satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida acadèmica, familiar, social i professional
Primera Llengua estrangera (Anglès o Francès)3hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Projectes Interdisciplinaris (Castellà) 2hProjecte que permet desenrotllar les competències clau mitjançant el treball per projectes. El seu objectiu és la interacció de tot l’alumnat en la realització d’un projecte comú i veure la relació de cada una de les àrees d’estudi en la seua elaboració.
Educació Física (Castellà) 2h L’Educació Física, a través del desenrotllament de la competència motriu, establix la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i la seua relació amb l’entorn.
Música (Anglès) 2h Oferix a l’alumnat un vocabulari que permet la descripció de fenòmens musicals, una comprensió del llenguatge musical com a mitjà d’expressió artística, una sensibilitat cap a l’expressió musical i l’enteniment de la música com un fenomen imbricat en la societat.
Tecnologia i Digitalització (Valencià) 2h Permet ampliar tècniques i coneixements que refermen el progrés de la societat i resolen els problemes a base de construir màquines i dissenyar mètodes d’ús correctes, sense passar per alt la seua repercussió sobre el medi ambient.
Religió o Atenció Educativa (Castellà) 1hPretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions interpersonals. El seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben a sentir-se artífets de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que els agradaria construir
Tutoria (Valencià)1h
OPTATIVES: L’alumnat tria una de les següents matèries:
NomHores/setm.Descripció
Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera 2h La llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
2ª Llengua estrangera – Francès2hLa llengua estrangera faculta l’alumnat per a estar en contacte amb realitats culturals diferents; en este sentit els aspectes socioculturals i sociolingüístics, que es deriven de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, serviran d’instrument al coneixement d’altres cultures, sensibilitats i formes de fer
Taller de Reforç2hRepàs sobre matèries instrumentals
Laboratori d’Arts Escèniques
(Valencià)
2hProjecte que pot implicar una o diverses matèries, que ens permet tindre un coneixement més ampli de les matèries implicades
Taller de Relacions Digitals Responsables (Castellà) 2hLes manifestacions artístiques constituïxen un dels trets fonamentals de la cultura i del desenrotllament de la humanitat. El llenguatge plàstic, visual i audiovisual servix com a mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions