Consell Escolar

El consell escolar és...

Lòrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

El consell escolar està format

EQUIP DIRECTIU

Director: president del Consell escolar.

Cap destudis.

Secretari: secretari del consell amb veu, però sense vot.

REGIDORA DE L'AJUNTAMENT

Representant de l'ajuntament al terme municipal del qual es troba radicat el centre.

PROFESSORAT

Set representants del professorat elegits pel claustre de professorat.

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Un representant del personal dadministració i serveis, si nhi hagués.

MARES, PARES I REPRESENTANTS LEGALS

Nou representants de les famílies, un d'ells representants de l'AMPA.

2

ACTES DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE