Oferta acadèmica

El IES Severo Ochoa ha sigut reconegut per la Conselleria d'Educació, com a Centre d'Excel·lència de Formació Professional en Sistemes Avançats per part de la família professional d'informàtica i comunicacions. Igualment som centre de referència en innovació metodològica, afavorint l'aprenentatge competencial a través de projectes col·laboratius.

Oferta informática 2324v2
fpdualv4.gif

Modalitat dual

Bilingüismo reforzado de Inglés

Bilingüisme reforçat en CFGS

Modalidad semipresencial

Modalitat semi-presencial

Proyectos flexibles

Treball competencial - Projectes flexibles.

Dins de la família professional de Comerç i Màrqueting es diferencien dues grans àrees professionals:

  • Comercialització: activitats de comerç, consum, màrqueting i investigació de mercats.
  • Logística i transport: aprovisionament, magatzematge, transport de mercaderies i de viatgers.

Aquesta família, inclosa en el sector serveis, té un marcat caràcter intersectorial que abasta les activitats i empreses relacionades amb la distribució comercial, en el seu sentit més ampli: comerç (al detall i a l'engròs), activitats auxiliars de transport, magatzematge i operadors logístics, així com serveis a empreses en l'àmbit del màrqueting, la investigació de mercats i la publicitat.

Oferta formativa Marketing y Comercio 2023/2024
fpdualv4.gif
Proyectos flexibles
Proyectos flexibles

La família professional de  Administració i Gestió abasta un ampli conjunt d'activitats productives, agrupades per al seu estudi en tres àrees:

  • Administració i auditoria
  • Finances i segurs
  • Gestió de la informació i comunicació

La família professional es caracteritza per la seua àmplia transversalitat, participant en tots els sectors productius i en tot tipus d'empreses.

oferta-Adm2324-1
fpdualv4.gif
Proyectos flexibles
Modalidad semipresencial

El Batxillerat és l'última etapa de l'Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seua duració és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en diferents modalitats, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per a poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l'alumnat.

Els estudis d'aquesta etapa tenen les següents finalitats

  • Donar una formació general, afavorint una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.
  • Assentar les bases per a estudis posteriors, tant universitaris com de formació professional.
  • Fomentar el pensament crític per a consolidar una maduresa intel·lectual i personal que permeta incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
ofertaBAT2324
Bachillerato
Educación Secundaria

L'etapa de l'ESO forma part de l'ensenyament bàsic. D'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

L'educació secundària obligatòria s'organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d'una educació comuna com l'atenció necessària a la diversitat de l'alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l'alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

ofertaESO2324