FP semipresencialVAL

Formació Professional Semipresencial

Continua estudiant amb un horari flexible i compatible amb les teues altres responsabilitats

Finalitat

La formació professional semipresencial té com a finalitat la formació permanent per a persones adultes que no posseïsquen la deguda qualificació professional, amb la particularitat que en ella s'alternen continguts de caràcter no presencial amb uns altres de caràcter presencial.

Telemàtic

Aquest tipus de formació es fonamenta en l'ús de les Tecnologies d'Informació i Comunicació, per a això es disposa d'un portal educatiu Aules, sent aquest la principal via de comunicació entre l'alumnat i alumne/a-docent.

Oferta

L'IES SEVERO OCHOA imparteix en modalitat semipresencial el CFGS de Administració i Finances, el CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, i els CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web i de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, i el CFGS de Administració de Sistemes i Xarxes

Informació general

La formació semipresencial és una modalitat impulsada per les autoritats educatives per a flexibilitzar l'oferta dels ensenyaments d'FP i afavorir la formació al llarg de tota la vida.

Aquesta modalitat es dirigeix a persones que no poden seguir l'horari lectiu per raons laborals o per qualsevol altra circumstància que els impedisca o dificulte l'assistència a la totalitat de les hores lectives.

Cal destacar que al no estar lligat a l'horari ni espai escolar tradicional, el/la alumne/a és subjecte actiu de la seua pròpia formació, per la qual cosa haurà de tindre un cert grau d'autonomia, a pesar que compte amb un suport presencial o telemàtic per a realitzar les activitats fora del centre.

Els mòduls (assignatures) organitzen els seus continguts en unitats didàctiques amb una duració de quinze dies. L'atenció tutorial de l'alumnat serà per mitjà de tutories col·lectives i individuals.

Les tutories col·lectives són setmanals i podem diferenciar entre:

 • Tutoria col·lectiva de la primera setmana de la unitat didàctica, on el professorat exposa els continguts fonamentals de la unitat, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumne (lectures, exercicis, etc.) i aclarirà les qüestions més importants o de difícil comprensió.
 • Tutoria col·lectiva de la segona setmana. El docent resolvera de manera presencial en el centre, els dubtes o qüestions que l'alumnat li puguen sorgir.

L'assistència a les tutories col·lectives en general són voluntàries.

Les tutories individuals, són aquelles accions orientadores i de suport als processos d'autoaprenentatge que l'alumne no puga superar de manera autònoma. L'atenció a l'alumne serà principalment de manera telemàtica (fòrums, e-mail, etc) encara que de manera excepcional podran ser presencials (per a una millor organització se sol·licitarà cita prèvia).

Alguns mòduls formatius exigiran pràctiques presencials per a verificar la correcta realització d'aquestes. Igualment les proves d'avaluació obligatòriament seran presencials.

Per a realitzar consultes, complete el formulari d'orientació educativa.

Organització curs 2023 - 2024

 

LES TUTORIES COL·LECTIVES COMENÇARAN LA SETMANA DEL 25 DE SETEMBRE.

En els següents enllaços disposeu dels horaris de les tutories col·lectives dels diferents grups, així com la temporalització de les unitats didàctiques.

ELS CURSOS COMENÇARAN A ESTAR VISIBLES A partir del DILLUNS 11 DE SETEMBRE I ELS/AS ALUMNES/AS DONATS D'ALTA, PER LA QUAL COSA ÉS MOLT IMPORTANT QUE EL/LA ALUMNAT/A ACCEDA A la PLATAFORMA PER A COMPROVAR QUE ESTÀ MATRICULAT CORRECTAMENT I VERIFICAR QUE L'EMAIL DEL SEU PERFIL ÉS EL CORRECTE.

LA SETMANA DEL 18 DE SETEMBRE ES REALITZARÀ L'ACOLLIMENT DE L'ALUMNAT EN EL SEGÜENT HORARI.

 • 1S_DAW - Juani Moya - Dimecres 20, SACTOS (10:55)
 • 2S_DAW - José Andrés Torres - Dimecres 20, SACTOS (11:50)
 • 1D_SMR - Miguel Ángel Corredor - Dilluns 18, SACTOS (19:10)
 • 2D_SMR - Javier Hernández - Dilluns 18, SACTOS (18:15)
 • 1Q_DAM - Agustín Pedrero - Dimarts 19, SACTOS (17:00)
 • 2Q_DAM - Pablo Ferrández - Dimarts 19, SACTOS (18:15)
 • 1R_ASIR - Sonia Tovar - Dimecres 20, SACTOS (13:00)
 • 1Y_AyF - Jesús Juan - Divendres 22, SACTOS (19:10)
 • 2Y_AyF - Natalia mateo - Divendres 22, SACTOS (18:15)

A QUI T'HAS DE DIRIGIR?

- Si no pots iniciar sessió has de comunicar-li-ho per email al tutor del grup.

- Si no estàs donat d'alta en tots els mòduls. Primer, verifica que en la web família t'apareixen tots els mòduls, si és així, envia-li un email al professor del mòdul, i si no, hauràs de vindre a la secretaria del centre.