Ir a la barra de herramientas

Reunions inicials amb famílies 1ESO/ Reuniones iniciales con familias 1ESO

El proper dimecres 29 de setembre tindran lloc les reunions informatives inicials amb les famílies de l’alumnat de 1rESO. A causa de la situació sanitària actual només será possible l’assistència d’una persona per família. Les sessions tindran una durada aproximada de 60 minuts i en tot moment s’observaran les mesures de prevenció i higiene. Serà obligatori l’ús de mascareta. L’accés se realitzarà per la porta de vianants del carrer Curricà. Els animem a participar ja que és el nostre desig facilitar la col·laboració entre les famílies i el professorat per tal d’aconseguir que el procés d’ensenyament siga el més adequat possible.

El próximo miércoles 29 de septiembre tendrán lugar las reuniones informativas iniciales con las familias del alumnado de 1ºESO. Debido a la situación sanitaria actual sólo será posible la asistencia de una persona por familia. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 60 minutos y en todo momento se observarán las medidas de prevención e higiene. Será obligatorio el uso de mascarilla. El acceso se realizará por la puerta de peatones de la calle Curricán. Les animamos a participar ya que nuestro deseo es el de facilitar la colaboración entre las familias y el profesorado para conseguir que el proceso de enseñanza sea lo más adecuado posible. 

GRUPTUTORA O TUTORHORAAULA
1ESO AJuan Antonio Olmedo19’00121
1ESO BAntonio Moya19’00122
1ESO ERaquel Pérez19’00106
1ESO CPilar López19’15221
1ESO DAna Hernández19’15222

Revista Atando Cabos ’21

Compartim al següent enllaç el nou número de la nostra revista Atando Cabos, amb informació i activitats desenvolupades al centre durant el passat curs 20-21.

Compartimos en el siguiente enlace el nuevo número de nuestra revista Atando Cabos, con información y actividades desarrolladas en el centro durante el pasado curso 20-21.

ATANDO CABOS ’20-21

Mesures de prevenció COVID/ Medidas de prevención COVID

Dins del pla de contingència per al curs 21-22 el nostre centre ha establit diferents mesures pel que fa al accesos al centre i la distribució de l’alumnat. Les podeu consultar en els següents documents:

Dentro del plan de contingencia para el curso 21-22 nuestro centro ha establecido distintas medidas en cuanto al acceso al centro y la distribución del alumnado. Las podéis consultar en los siguientes documentos:

Accesos al centre/ Accesos al centro

Aules-grup/ Aulas-grupo

Zones de pati/ Zonas de patio

Mesures de prevenció/ Medidas de prevención

Recepció i acollida alumnat 1ESO/ Recepción y acogida alumnado 1ESO

Benvolgudes famílies:

Els informem que l’alumnat de 1ESO se incorporarà al centre el pròxim dia 8 de setembre a les 11.00 hores. L’entrada es realitzarà per la porta de vianants del carrer Curricà, en la part posterior de l’edifici, que serà la seua entrada i eixida habitual. Una vegada rebuts pels seus tutors-es al jardí posterior es dirigiran a la seua aula per a iniciar les seues dues jornades d’acolliment. A les 13.00 eixiran per la mateixa porta acompanyats del seu tutor-a.

L’endemà tindrà lloc la segona jornada de recepció amb un horari especial de 08.55 a 12.00 hores, amb activitats de cohesió grupal i adaptació al nou centre. El divendres dia 10 serà el seu primer dia d’activitat lectiva normal entre les 07.55 i les 14.05.

Els recordem que les famílies no tindran accés al recinte escolar i que l’alumnat haurà de vindre proveït de mascareta i mantenir la distància de seguretat. Seria recomanable a més que porten esmorzar i aigua.

Els donem la benvinguda al nou curs agraint la confiança depositada en el nostre centre.

Atentament,

La Direcció

__________________________________________

Estimadas familias: 

Les informamos de que el alumnado de 1ESO  se incorporará al centro el próximo día  8 de septiembre a las 11:00 horas. La entrada se realizará por la puerta peatonal de la calle Curricán, en la parte posterior del edificio, que será su entrada y salida habitual. Una vez recibidos por sus tutores-as en el jardín posterior se dirigirán a su aula para iniciar sus dos jornadas de acogida. A las 13:00 saldrán por la misma puerta acompañados de su tutor-a.

Al día siguiente tendrá lugar la segunda jornada de recepción con un horario especial de 08:55 a 12:00 horas, con actividades de cohesión grupal y adaptación al nuevo centro. El viernes día 10 será su primer día de actividad lectiva normal entre las 07:55 y las 14:05.

Les recordamos que las familias no tendrán acceso al recinto escolar y que el alumnado deberá venir provisto de mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Sería recomendable además que traigan almuerzo y agua.

Les damos la bienvenida al nuevo curso agradeciendo la confianza depositada en nuestro centro.

Atentamente, 

La Dirección