Ir a la barra de herramientas

Recuperació de matèries pendents/ Recuperación de materias pendientes

Al següent enllaç trobareu el calendari de les proves de recuperació per l’alumnat que ha promocionat amb matèries pendents de cursos anteriors. Tindran lloc entre el 20 i el 29 de setembre en horari de vesprada. Amb aquesta convocatòria interna l’alumnat té una primera oportunitat de superar la matèria a l’inici del curs següent, i és el primer pas dins del pla de recuperació. En cas de no superar-les, els departaments didàctics oferiran un programa individualitzat de recuperació a desenrotllar durant el curs. Veure ací.

En el enlace siguiente encontraréis el calendario de pruebas de recuperación para el alumnado que ha promocionado con materias pendientes de cursos anteriores. Tendrán lugar entre el 20 y el 29 de septiembre en horario de tarde. Con esta convocatoria interna el alumnado tiene una primera oportunidad de superar la materia al inicio del curso siguiente, y son el primer paso dentro del plan de recuperación. En caso de no superarlas, los departamentos didácticos ofrecerán un programa individualizado de recuperación a desarrollar durante el curso.  Ver aquí.