Atención en Fase 2

ATENCIÓ EN LA FASE II: PROCEDIMENT

Atenent les circumstàncies excepcionals en què ens trobem i als criteris establerts a la Resolució de 26 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la que es dicten instruccions per a la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, sobre l’atenció a l’alumnat i les famílies, l’IES Cabo de la Huerta estableix el següent procediment:

  1. L’alumnat o les famílies que desitgen tindre una cita al centre per activitats específiques presencials de tutoria individual, resolució de dubtes, o activitats d’orientació acadèmica, la sol·licitaran al professor/a corresponent mitjançant el correu electrònic o Web Família.
  2. El professorat corresponent comunicarà a l’alumnat el dia, hora i espai on tindrà lloc la cita sol·licitada.
  3. El professorat podrà també sol·licitar una cita amb l’alumnat i ho comunicarà mitjançant el correu electrònic o Web Família, informant del dia, hora i espai on tindrà lloc la cita sol·licitada.

En tots els casos, s’hauran de respectar els protocols de seguretat e higiene (mans, mascaretes, distància social) establertes per l’INVASSAT,  ja comunicats a la comunitat educativa.

Aquest procediment començarà a fer-se efectiu a partir de l’entrada en la Fase II de la desescalada.

ATENCIÓN EN LA FASE II: PROCEDIMIENTO

Atendiendo a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y a los criterios establecidos en la Resolución de 26 de mayo, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, sobre la atención al alumnado y sus familias, el IES Cabo de la Huerta ha establecido el siguiente procedimiento:

  1. El alumnado o las familias que deseen tener una cita en el centro para actividades específicas presenciales de tutoría individual, resolución de dudas o actividades de orientación académica, la solicitarán al profesor/a correspondiente mediante correo electrónico o Web Familia.
  2. El profesorado correspondiente comunicará al alumnado el día, hora y espacio donde tendrá lugar la cita solicitada.
  3. El profesorado también podrá solicitar una cita con el alumnado y lo comunicará mediante el correo electrónico o Web Familia, informando del día, hora y espacio donde tendrá lugar la cita solicitada.

En todos los casos, se tendrán que respetar los protocolos de seguridad e higiene (manos, mascarillas, distancia social) establecidas por el INVASSAT,  ya comunicadas a la comunidad educativa.

Este procedimiento entrará en vigor a partir de la entrada en la Fase II de la desescalada.