Aclariment OPTATIVES 1er i 3er Eso LOMLOE

1er ESO – LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES

La matèria Laboratori d’Arts Escèniques proposa crear un espai d’aprenentatge dedicat al món de la dramatització, el teatre, la dansa i les arts.
D’aquesta manera, l’objectiuno és fer una representació en finalitzar el curs, sense descartar la possibilitat que puga haver-n’hi, sinó tenir l’experiència de descobrir noves maneres de comunicar-se,d’expressar-se personalment i en grup i aproximar-se a les arts escèniques com una font de gaudir i coneixement.

1er ESO – TALLER DIGITAL RESPONSABLE

La societat actual i els avanços tecnològics fan que la comunicació entre persones es produïsca en entorns digitals i el fet de no trobar-se presencialment amb l’altra persona provoca un empobriment de la comunicació on l’absència del llenguatge no verbal pot portar a interpretacions no desitjades, i fins i tot derivar en un conflicte.
Aquesta matèria aborda la necessitat de construir relacions adequades amb les altres persones i exercir conductes positives que fomenten el respecte, també en la xarxa, on la base d’aquest respecte és l’ús saludable dels dispositius digitals.
A més, es pretén, per mitjà d’un procés de conscienciació, que la relació per mitjans digitals s’efectue amb els mateixos criteris que quan es fa presencialment, quant a normes d’educació, respecte, contingut i gestió emocional. De forma transversal, es farà ús d’aplicacions ofimàtiques, navegadors web, etc. com a recursos necessaris per a treballar aquests continguts.

3er ESO – PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

La intel·ligència artificial i la robòtica s’han incorporat a les nostres vides en moltes de les tasques quotidianes i, juntament amb les possibilitats associades a la programació, conformen alguns dels elements clau en la transformació de la nostra societat. Així doncs, a la matèria Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica s’utilitzaran els fonaments del pensament computacional per a aprofundir en el desenvolupament del programari, actuar sobre tècniques d’intel·ligència artificial i programar sistemes robòtics, contribuint al desenvolupament científic, ètic i social de l’alumnat.

3er ESO – CREATIVITAT MUSICAL

La matèria Creativitat Musical desenvolupa la percepció i l’expressió musical mitjançant l’exploració i l’experimentació sonora en estreta relació amb altres llenguatges artístics, i facilita a l’alumnat a connectar els seus coneixements, imaginació i sensibilitat amb les possibilitats creatives delso.