Impresos Cicles Formatius

Segons la RESOLUCIÓ del 28 de juliol de 2020 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Període Anul·lació Matricula: fins dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

Període Renúncia Convocatòria de Mòduls: amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls afectats per la renúncia.

Motius per a la Renúncia Convocatòria de Mòduls:

  • Malaltia perllongada o accident de l’alumne o l’alumna.
  • Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.
  • Ocupació d’un lloc de treball.
  • Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
  • Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen
    caràcter excepcional.
  • Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària

Aquestes circumstàncies permeten també renunciar a una o a les dues convocatòries del mòdul de FCT, la qual cosa implicaria la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació del mòdul de Projecte dels cicles LOE de grau superior.