🇮🇪 MOBILITAT IRLANDA 🇮🇪

L’IES L’Estació continua realitzant mobilitats d’estudiants durant el curs 2023-2024 dins del programa Erasmus+

Aquesta vegada proposem la immersió lingüística en Irlanda durant una setmana per tal de millorar els coneixements d’anglés, conèixer els trets culturals més característics de l’illa i aprofundir en les seues tradicions i la seua història. 

Per tal de seleccionar l’alumnat participant s’aplicarà el barem següent i s’hauran de complir tots els requisits que es troben a continuació:

CRITERIS SELECCIÓ PARTICIPANTS BECA ERASMUS – IES L’ESTACIÓ

REQUISITS

 1. Ser alumne/ a del centre de 3r d’ESO.
 2. No haver tingut problemes de disciplina al nostre centre.
 3. Haver entregat la sol·licitud (link de descàrrega) en data i forma correcta: fins el 31 de gener.
 4. Haver presentat el repte en el termini indicat: fins el 29 de febrer al següent correu: c.gramatgellazter@edu.gva.es (amb còpia a qualsevol dels següents correus: c.calatayudmico@edu.gva.es o ra.torrescalero@edu.gva.es )
 5. Que l’alumne/a i la seua família assumisquen el compromís d’acollir a una persona quan rebem la visita dels altres centres educatius europeus participants ( si és el cas).
 6. Assistir a les reunions d’alumnat o de famílies que es convoquen o justificar l’absència de forma fefaent.
 7. Compromís de no desvincular-se del projecte en els 6 mesos de durada.

*S’entén que aquests requisits no només s’hauran d’acomplir per a participar en el projecte sinó també per a romandre dins. Això vol dir que el seu incompliment podria redundar en l’exclusió de l’alumne o alumna que hi participe.

MÉRITS

1. MÈRITS ACADÈMIC LINGÜÍSTICS: 35 PUNTS

A- Nota d’anglés ponderada del curs anterior: 10 punts
B- Informe equip docent del segon trimestre del curs actual: 15 punts.
C- Coneixement oficial d’anglés i d’altres llengües (francés, italià, alemany, valencià…): 10 punts – El títol oficial original s’haurà d’aportar el dia de l’entrevista personal.

   • A2: 2 punts
   • B1: 3 punts
   • B2: 4 punts
   • C1/C2: 5 punts

2. REPTE: 40 PUNTS

A- L’aspirant haurà de presentar una carta motivacional on expressarà els motius pels quals pensa que hauria de ser un dels participants. (15 punts)
B- A més, ha de fer una proposta en format vídeo de com explicaria a un grup d’alumnes irlandesos, en un màxim de 5 minuts de temps, en què consisteix un dels trets més característics de la nostra cultura (paisatges, festes, gastronomia, cultura, esports…). S’ha d’incloure un lema. (25 punts)
Es valoraran aspectes com la creativitat, la concreció, la qualitat del contingut i el lema.

3. ALTRES MÈRITS: 15 PUNTS

Nota mitjana del curs anterior: 10 PUNTS
Estar cursant l’assignatura de comunicació oral en 3r: (nota del primer trimestre ponderada) fins a 2 PUNTS
Estar cursant estudis oficials de música i dansa o ser esportista d’elit: fins a 3 PUNTS – els títols oficials originals acreditatius s’aportaran el dia de l’entrevista personal.

4. ENTREVISTA PERSONAL: 10 PUNTS

L’alumnat respondrà a una sèrie de preguntes personals que li formularà una comissió de baremació per determinar el seu grau de compromís i d’aprofitament.

5. RESERVA DE PLACES MOTIUS SOCIOECONÒMICS (RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL): 10%

Sempre haurà d’estar degudament documentat.
En cas de no presentar-se cap candidat, aquesta plaça se sumarà a les anteriors.

SOL·LICITUD