Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana


Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.

Hi ha tres modalitats de subvencions que poden interessar el nostre alumnat:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en empreses:

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament.

b) Modalitat de Formació en Centres de Treball:

Proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació en Centres de Treball total o parcial en centres de treball allunyats del centre.

c) Modalitat de desplaçament:

Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Es consideraran les despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com les de manutenció associades.

Si l’alumnat resideix fora del domicili habitual durant el curs acadèmic, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius, se l’ajudarà addicionalment a sufragar les despeses d’allotjament en residència diferent del domicili habitual entre setmana, a excepció dels períodes de vacances.

Les quanties mínimes de les subvencions estan publicades a l’apartat 4 de la resolució esmentada anteriorment.

Els requisits són els següents:

 1. Amb caràcter general l’alumnat ha de tindre el DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació pertinent.
 2. Ser espanyol. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o d’altri.
  En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
 3. Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 4. S’han de reunir també els següents requisits específics en el curs 2021-2022, segons la modalitat d’ajuda:

a) Formació Professional Dual en empreses

   • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses.
   • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent o domicili habitual serà 14 km.

b) Formació en Centres de Treball

   • Estar matriculat i realitzant el mòdul professional de Formació en Centres de Treball.
   • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 14 km.

c) Desplaçament

   • Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
   • Per a sol·licitar l’ajuda addicional per residència, s’haurà de residir fora del domicili habitual durant tot el curs acadèmic, a excepció dels períodes de vacances, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius.

Sol·licituds:

 1. Les sol·licituds es presentaran entre el 26 d’abril i el 23 de maig.
 2. Es presentarà una sol·licitud per cada persona i modalitat d’ajuda, presencialment a la secretaria del centre, segons el model que estarà disponible a la web de la Conselleria https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp juntament amb la documentació addicional segons la modalitat d’ajuda.

 Documentació a aportar per l’alumnat matriculat a l’IES MIRALCAMP:

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI / NIE.
 3. Declaració responsable subscrita pel sol·licitant en la qual manifeste, sota la seua responsabilitat, que les dades de la sol·licitud s’ajusten a la realitat, que compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, que disposa de la documentació que així ho acredita, la qual posarà a la disposició de l’Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment dels requisits i obligacions fins a l’acabament del curs acadèmic 2021-2022. El model de declaració estarà disponible a la web de Conselleria, juntament amb el de sol·licitud.
 4. Addicionalment, en la modalitat de residència, s’aportarà la documentació que justifique el gaudi i pagament de l’activitat subvencionada.
 5. Una vegada publicada la resolució definitiva de concessió de les ajudes, les persones beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies, a comptar des de la producció d’efectes de la resolució, per a aportar davant el centre receptor de sol·licituds l’imprés de domiciliació bancària degudament emplenat, signat i llegible, per a efectuar del pagament de la quantia concedida, disponible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15996.

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

 ALUMNAT DE FUNCIÓN FLORS:

L’alumnat de Fundación Flors cal que s’informe al seu centre de la documentació a aportar, encara que tant la sol·licitud com la documentació s’ha de presentar a la secretaria del Miralcamp.


NORMATIVA: