INFORMACIÓ MATRÍCULA PROVES PAU CURS 2023-2024

1) CONVOCATÒRIES DE JUNY I JULIOL IES LLUÍS VIVES PAU 2024.

1.1) CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

 • Formalització matrícula telemàtica PAU: del 20 al 24 de maig fins a les 23:59 hores.
 • Data dels exàmens: 4, 5 i 6 de juny.
 • Tribunal 11 / Seu: Campus Tarongers, aulari oest.
 • Lliurament dels resultats: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
 • Termini de presentació de reclamacions: 17, 18 i 19 de juny fins a les 14 hores.
 • Lliurament de notes de les reclamacions: 21 de juny a partir de les 17 hores

1.2) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA DE JULIOL per a l’alumnat de l’IES LLUÍS VIVES.

 • Formalització matrícula telemàtica PAU: del 17 al 21 de juny fins a les 14 hores.
 • Data dels exàmens: 2, 3 i 4 de juliol.
 • Tribunal 44 (10-11) / Seu: Campus Tarongers, aulari nord.
 • Lliurament dels resultats: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 • Termini de presentació de reclamacions: 10, 11 i 12 de juliol fins a les 14 hores.
 • Lliurament de notes de les reclamacions: 16 de juliol a partir de les 17 hores

2) FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU 2024 I SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.

2.1) MATRÍCULA PRESENCIAL (NOMÉS PER L’ALUMNAT DE CURSOS ANTERIORS).

 • L’alumnat que va cursar batxillerat en l’IES Lluis Vives en cursos anteriors ha d’emplenar un arxiu autoemplenable que es pot descarrgar en el seguent enllaç (arxiu autoemplenable). L’ha d’entregar presencialment en secretaria en les mateixes dates que la resta d’alumnat. En este cas ha de entregar els dopcuments justificatius
 • S’ha d’adjuntar tota la documentació indicada en l’apartat 2.4.
 • En este cas, s’ha da’adjuntar la documentació que justifice estar excent de la prova de Valencià (si és el cas).
 • El pagament de les taxes del títol de batxillerat, si no la fet en cursos anteriors, és en el seguent enllaç.

2.2) MATRÍCULA TELEMÀTICA (ALUMNAT ACTUAL DEL CENTRE).

 • La formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 es farà de forma telemàtica a través el formulari disponible en la plataforma AULES.
 • El calendari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 serà:

PROVA ORDINÀRIA JUNY: del 20 al 24 de maig fins a les 14 hores.

PROVA EXTRAORDINÀRIA JULIOL: del 17 al 20 de juny fins a les 14 hores.

 • Podreu accedir al formulari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2023 que trobareu en els vostres cursos de la plataforma AULES. Caldrà que l’empleneu i aporteu la documentació acreditativa requerida dintre del termini establert en el calendari
 • En el mateix moment en què envieu la sol·licitud telemàtica rebreu un primer missatge de confirmació de sol·licitud enviada.
 • El gravat en ÍTACA (plataforma informàtica de Conselleria) de les sol·licituds enviades s’anirà fent atenent a l’ordre d’arribada de les vostres sol·licituds.
 • En el moment en què es grave en ÍTACA la vostra sol·licitud rebreu un segon missatge de confirmació de la inscripció a les proves PAU (fins al 27 de maig).
 • Reviseu i superviseu amb deteniment les dades aportades en el formulari de sol·licitud abans d’enviar-lo, sobretot les referides al nom i cognoms, DNI i elecció de matèries obligatòries i voluntàries.
 • En cas de voler corregir alguna de les dades aportades haureu de personar-vos a la finestra de secretaria per a sol·licitar la introducció del canvi abans de les 14:00 hores del dia 27 de maig.

2.3) TAXES PAU 2023.

 • Taxa per prova d’accés ordinària                                                78,20 euros
 • Família nombrosa categoria general                                              39,10 euros
 • Família nombrosa categoria especial                                            Exempts
 • Família monoparental categoria general                                      39,10 euros
 • Família monoparental categoria especial                                     Exempts
 • Víctimes d’actes de violència de gènere                                       Exempt
 • Víctimes de bandes armades i elements terroristes                  Exempt
 • Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%                    Exempts
 • Alumnat en situació d’exclusió social                                           Exempt
 • Estudiantat subjecte al sistema de protecció de menors o sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d’edat

                                                                                                    Exempt

 • Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat

                                                                                                   Exempts

ELS BECARIS DE SEGON DE BATXILLERAT, NO ESTAN EXEMPTS DEL PAGAMENT DE LES TAXES.

2.4) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.

Documentació acreditativa que cal adjuntar:

 • Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.
 • Justificant de família nombrosa o monoparental en pdf o jpg (si es dona el cas).
 • Justificant de discapacitat de l’alumne/a igual o superior al 33% (si es dona el cas)
 • Justificant de tindre dret a qualsevol de les altres exempcions mostrades a la taula de TAXES (si es dona el cas).
 • Justificant del pagament de les taxes de les proves PAU – per ingrés o transferència – al compte del centre (ES39 0182 7710 4502 0253 7716)
 • Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat  online gva. Sols alumnes que heu promocionat el curs 2022-2023. Polseu “ací “ (és més que recomanable que efectueu el pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat,  ja que, tot i no ser obligatori per a poder sol·licitar la formalització de la matrícula en les proves PAU, vos requeriran en la Universitat l’acreditació del pagament per a poder matricular-vos en els estudis  que desitgeu).
 • Certificat d’exempció de valencià (si es dona el cas). Molt important: el certificat no cal aportar-lo personalment en secretaria, PERÒ SI INDICAR SI ESTEU EXEMPTS.

3) ENLLAÇ PÀGINA WEB CONSELLERIA: INFORMACIONS PAU

Polseu “ací” (https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau)

Podeu consultar aquestes i altres informacions d’interès:

 • CALENDARI
  • Calendari PAU 2024 Juny.
  • Calendari PAU 2024 Juliol.
  • Horari  de realització de les proves accés 2024.
 • INFORMACIÓ GENERAL PROVA D’ACCÉS PAU
  • Guia PAU 2024.
  • Preguntes freqüents PAU 2024.
  • Relació entre titulacions universitàries i branques de coneixement.
  • Accés i admissió de l’estudiantat estranger.
 • ACCÉS I ADMISSIÓ PAU
  • Procediment de revisió de les qualificacions dels resultats dels exàmens de les PAU.
  • Ponderacions per a la preinscripció de 2024.
  • Taula de ponderacions per a la preinscripció de 2024.
  • Procediment exempció Valencià en les PAU.
  • Preguntes freqüents sobre exempció de Valencià.
 • EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ
  • Exàmens de 2024 i criteris de correcció de la convocatòria de juny.
  • Exàmens de 2024 i criteris de correcció de la convocatòria de juliol.
 • ADAPTACIONS PROVES PAU
  • Resolució adaptacions proves PAU.
  • Calendari d’adaptacions proves PAU.
  • Model de sol·licitud d’adaptacions proves PAU.
  • Tipus d’adaptacions accés PAU.
  • Certificat d’adaptacions accés PAU.