Prova majors de vint anys títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana

El termini per a l’ompliment de la sol·licitud d’inscripció a la prova i per a la seua presentació s’estén des del dia 10 de gener fins al dia 25 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Les persones adultes interessades a participar-hi han d’omplir la sol·licitud d’inscripció (annex I) i presentar-la juntament amb l’annex I.A, I.B o I.C segons la tria de modalitat de Batxillerat, d’exercicis a realitzar i de sol·licitud d’equivalències, disponible en l’espai de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través de la pàgina web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16176
Aquesta sol·licitud d’inscripció, així com la resta de documentació, s’ha de presentar de forma presencial o a través del tràmit Z – Sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp), en ambdós casos, adreçat a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la província de realització de la prova.

Dates de realització de les proves

3.1. Dia 31 de març de 2022. Exercicis 1, 2 i 3.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants.
– De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
– De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
– De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
3.2. Dia 1 d’abril de 2022. Exercicis 4 i 5.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants
– De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5.
3.3. Dia 2 d’abril de 2022. Exercicis 6, 7 i 8.

– De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
– De 9.30 h a 12.30 h: exercicis 6 i 7.
– De 13.00 h a 14.30 h: exercici 8.