A l’ATENCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’IES LLUÍS VIVES. SOBRE LA PRESENCIALITAT EN TORNS ALTERNS EN TEMPS DE PANDÈMIA.

A l’ATENCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’IES LLUÍS VIVES.

SOBRE LA PRESENCIALITAT EN TORNS ALTERNS EN TEMPS DE PANDÈMIA.

L’equip directiu vol fer constar que

En primer lloc:

Estem patint una pandèmia i lamentablement tots els indicadors apunten que els seus efectes en quant a contagiats i morts van en augment. Per aquest motiu volem deixar ben clar que la nostra primera i màxima preocupació és la salut de totes les persones que formen part de l’IES Lluís Vives: l’alumnat i les seues famílies, professorat i personal no docent.

En segon lloc:

Seguim les indicacions de Conselleria publicades a la Resolució de 28/7/2020, que diu :

Els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal de 1’5m, hauran de garantir almenys la presència diaria de tot l’alumnat de 1r ESO PMAR i PR4.

L’assistència de l’alumnat d’aquells grups que superen el nombre màxim per aula ( tenint en compte la distància mínima interpersonal de 1’5m) serà en dies alterns.

A diferència d’altres centres que, per les seues característiques, han aconseguit un major grau de presencialitat, el nostre és un institut amb molts grups i amb ràtios d’alumnat molt elevades. Només en els grups de 2n de batxillerat del torn diürn hi ha matriculats 180 alumnes distribuïts en sis grups.

Si atenem als plànols del centre, es veu que en una aula de dimensions 12,30 x 6,67 metres caben perfectament 34 alumnes perquè la seua superfície és 81,68 m2, i si dividim aquesta entre 2,25 el resultat és 36,3, quantitat superior a 34. Ara bé, cal tenir en compte que la distància de la primera filera de taules a la pissarra ha de ser, almenys, de 2 metres, ja que la distància entre professor/a i alumnes ha de ser en tot moment superior a 1’5 m; i en el cas de les taules ubicades més als extrems, si les situem davant de la paret frontal, l’alumnat no pot veure la pissarra ni la pantalla de projecció. D’aquesta manera, si el que volem és garantir la distància i al mateix temps permetre una visibilitat adequada de la pissarra i el canó per a poder seguir de forma adequada les classes, a les aules més grans de l’institut no caben més de 19/22 taules i cadires, ja que les dimensions reals de la superfície de les aules no es corresponen amb les dimensions d´espai útil que possibiliten la impartició de la tasca docent en les mínimes condicions.

Valorada d’aquesta manera la capacitat de totes les aules, vam decidir que l’alumnat del centre a partir de 2n ESO assistira presencialment en torns alterns per a poder garantir la distància de seguretat mínima establerta en la resolució de Conselleria.

D’aquest fet ja es va informar a las famílies en data de 29 de juliol a la pàgina web de l’institut. Al llarg del que portem de curs s’ha complementat aquesta informació de manera directa, tant a l’AMPA, com al Consell Escolar i al Claustre, així com a aquelles famílies que s’han interessat per la qüestió, per tal de compartir el coneixement de les limitacions reals d’implantar altres solucions.

Vos informem que en aquest moment estem esperant la valoració dels espais que ha realitzat un equip tècnic de la Conselleria. Tan bon punt coneguem els resultats d’aquests informes tècnics vos informarem al respecte.

Gràcies a la reducció de l´aforament de les aules segons instruccions de Conselleria, hem pogut garantir la seguretat del nostre institut. De fet, els casos positius que hem tingut (i que estan creixent de manera alarmant en aquests últims dies) s´han contagiat en un ambient extern al centre i mai han originat un focus d´infecció entre alumnat o professorat.

Per últim volem agrair a l’Ampa, al Consell Escolar i al Claustre de l’IES Lluís Vives de València el seu treball i col·laboració en tot moment amb la direcció del centre.

Rebeu una salutació ben cordial

L’equip directiu.