NOTES 2BAT I INSCRIPCIÓ PROVES PAU

ATENCIÓ ALUMNES DE 2N BATXILLERAT:  NOTES FINAL DE CURS I INSCRIPCIÓ PROVES PAU. 

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNY (*)

-ELS DIES 16-17-18, VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS. LES PROVES EXTRAORDINÀRIES TINDRAN LLOC ELS DIES 9-10-13 DE JULIOL. MÉS ENDAVANT PUBLICAREM CALENDARI.

-EL DIA 16,  PODREU RECOLLIR LA DOCUMENTACIÓ PER A INSCRIURE-VOS A LES PAU (EBAU) I LA SOL·LICITUD Í TAXA D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE BATXILLERAT EN ELS SEGÜENTS PUNTS DE RECOLLIDA:

-DE MATÍ FINS LES 14:00 HORES EN SECRETARIA DEL CENTRE

-DE VESPRADA DE 16:30 FINS LES 19:00 HORES EN EL DESPATX DE CAPORALIA D’ESTUDIS.

-LA INSCRIPCIÓ A LES PAU ES REALITZARÀ PRESENCIALMENT  EN LA SECRETARIA DE L´INSTITUT. CALDRÀ APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA DEGUDAMENT EMPLENADA I EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA, CONTEMPLANT EL SEGÜENT ORDRE D’ASSISTÈNCIA:

DIMECRES  17 DE JUNY DIJOUS 18 DE JUNY
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”.

 

ATENCIÓN ALUMNOS DE 2º  BACHILLERATO: NOTAS FINAL DE CURSO Y INSCRIPCIÓN PRUEBAS PAU.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNIO (*)

-LOS DÍAS 16-17-18, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES.  LAS PRUEBAS EXTRAODINARIAS SE REALIZARÁN LOS DÍAS 9-10-13 DE JULIO. MÁS ADELANTE PUBLICAREMOS CALENDARIO.

-EL DIA 16 PODRÉIS RECOGER LA DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIROS A LAS PAU (EBAU) Y LA SOLICITUD Y TASA DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BACHILLERATO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECOGIDA:

-POR LA MAÑANA HASTA LAS 14:00 HORAS EN LA SECRETARIA DEL CENTRO.

-POR LA TARDE DE 16:30 A 19:00 HORAS EN EL DESPACHO DE JEFATURA DE ESTUDIOS.

-LA INSCRIPCIÓN A LAS PAU SE REALIZARÁ PRESENCIALMENTE EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO. SE TENDRÁ QUE APORTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEBIDAMENTE RELLENADA Y EL JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE ORDEN DE ASISTENCIA:

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO JUEVES 18 DE JUNIO
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

 

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en castellà polsant “ací”