BATXILLERAT: Convalidacions per estudis de música o dansa i esportistes d’elit

Els alumnes que compaginen estudis de Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o Dansa, o tenen la condició d’esportista d’alt nivell, alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana poden convalidar o estar exempts d’algunes matèries de Batxillerat.

Poden revisar el procediment i descarregar-se les sol·licituds en la següent pàgina (document A o document B segons corresponga):

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments

  • L’alumnat de 1r Batxillerat emplenará el Document A1.
  • L’alumnat de 2n Batxillerat emplenará el Document A2.
  • L’alumnat esportist emplenarà el Document B.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

EXPLICACIA_-DELS-DOCUMENTS-A1-I-A2-1