Presentació

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) forma part de l’ensenyança bàsica i té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’ESO s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat. És per aquesta raó que l’IES El Caminàs disposa de grups de diversificació educativa en 2n, 3r i 4t i un aula CIL on s’atén l’alumnat amb dificultats en comunicació i llenguatge. En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribuïx a desenvolupar en l’alumnat, entre altres, les capacitats següents:

  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.
  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.

Grups

1º ESO

GrupTutor
1ESO A Verònica Almela Tarongi
1ESO BCarlos Francisco Cebrian
1ESO C Sandra Salmeron
1ESO D Aitor Pereira Lodi

2º ESO

GrupTutor
2ESO AMaria Encarnció Alicart 
2ESO BAlicia Sanchez Claveria
2ESO C Maria Lara Carques
2ESO D Maria Isabel Fernandez

3º ESO

GrupTutor
3ESO AMaria Jose Castillo
3ESO BJosé Emilio Cerisuelo
3ESO CManuel José Redon
3 ESO PAlejandro Comin

4º ESO

GrupTutor
4ESO AManuel Quesada
4ESO BMaria del Carmen Mateo
4ESO CCarmen Vidal
4 ESO PRMaria NIeves Baena