Formació en Centres de Treball

Accés a la sol·licitud

Objectius

  • Completar l’adquisició de competències professionals pròpies de cadascun dels títols.
  • Que l’alumne adquirisca una identitat i maduresa professional.
  • Completar els coneixements adquirits en el cicle i aprendre el sistema de relacions sociolaborals de les empreses, amb la finalitat de facilitar la inserció laboral de l’alumne.
  • Adquirir tots aquells aspectes relacionats amb la professió que solament es desenvolupen en un entorn real de treball.

Desenvolupament de les FCT

  • Hem de tenir en compte que la relació dels nostres i les nostres alumnes amb les empreses col·laboradores mai suposa una vinculació laboral, són estudiants matriculats en ensenyaments reglats i no se’ls considera treballadors/ores.
  • La relació dels i les alumnes en formació amb les empreses està reglamentada per una normativa legal:  legal: http://www.docv.gva.es/datos/2010/09/03/pdf/2010_9538.pdf

Tutors

  • Se designa un Tutor por parte del Centro Educativo y otro  tutor porEs designa un Tutor o Tutora per part del Centre Educatiu i un altre Tutor/a per part del Centre de Treball. Els tutors i les tutores defineixen el Programa Formatiu, coordinen el desenvolupament d’aquest, fixen les dates de visita i avaluen a l’alumne/a emetent el corresponent informe.
  • L’activitat a realitzar per l’alumne/a durant la seua estada en l’empresa col·laboradora s’ajustarà al Programa Formatiu consensuat.

Quan es realitza la FCT?

  • Des de mitjans març fins a mitjans juny (tercer trimestre del curs).