Departament d’Orientació

AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE LECTURA ‘ LLEGIM A L’AULA’

El departament d’orientació estarà composat pel professorat de l’especialitat Orientació Educativa corresponent del cos de professors d’ensenyament secundari, així com, si n’hi ha, mestres de Pedagogia Terapèutica o altres professionals, en funció de les necessitats dels centres: mestre o mestra d’Educació Especial de l’especialitat Audició i Llenguatge, educador o educadora d’Educació Especial i fisioterapeutes.

Funcions del Departament d’Orientació:

Les competències del departament d’orientació són les que establix l’article 85 del Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’Educació Secundària.

Són funcions del departament d’orientació:
1. Elaborar, d’acord amb les directrius establides per la comissió de coordinació pedagògica, i en col·laboració amb els tutors, les propostes d’organització de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el pla d’acció tutorial, i elevar-les a la comissió de coordinació pedagògica per a la seua discussió i posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa.
2. Coordinar, d’acord amb l’establit en els projectes curriculars d’etapa, l’orientació educativa, psicopedagògica i professional de l’alumnat, especialment en el que concerneix als canvis de cicle o etapa, i a l’elecció entre les diferents opcions acadèmiques, formatives i professionals.
3. Contribuir al desenvolupament del pla d’orientació educativa i psicopedagògica, així com del pla d’acció tutorial, d’acord amb l’establit en els projectes curriculars d’etapa, i elevar al consell escolar una memòria sobre el seu funcionament al final del curs.
4. Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i elevar-la a la comissió de coordinació pedagògica, per a la seua discussió i posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa.
5. Promoure la recerca educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus membres.
6. Col·laborar amb el professorat de l’institut en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge, i en la planificació i realització d’activitats educatives i adaptacions curriculars dirigides a l’alumnat que present aquests problemes.
7. Realitzar l’avaluació psicològica i pedagògica prèvia dels alumnes per als quals es proposen els programes de diversificació curricular i planificar en col·laboració amb els departaments didàctics aquests ensenyaments, d’acord amb l’establit per al currículum d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana.
8. Assumir la docència dels grups d’alumnes que els siguen encarregats, d’acord amb les normes que es dicten amb aquesta finalitat.
9. Participar en l’elaboració del consell orientador que, sobre el futur acadèmic i professional de l’alumne o alumna, ha de formular-se al final de l’Educació Secundària Obligatòria.
10. En els instituts on s’impartisca Formació Professional específica, coordinar l’orientació laboral i professional i col·laborar amb aquelles altres Administracions o institucions competents en la matèria.
11. Elaborar propostes per al pla d’activitats del departament i, al final del curs, una memòria en la qual s’avalue el desenvolupament del mateix.