CONSELL ESCOLAR

Circumstàncies específiques del centre en el procés d’admissió per al curs 24/25

ADMISSIO-Circumstancies-especifiques

El dia 23 de novembre de 2023 es duran a terme eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

Les famílies i l’alumnat poden consultar tant el calendari d’actuacions com baixar-se i presentar la instància per poder presentar la seua candidatura al Consell Escolar de l’institut als següents enllaços:

ANNEX III – CALENDARI ORIENTATIU D ’ACTUACIONS

CANDIDATURES INDEPENDENTS DE LES FAMÍLIES

CANDIDATURA INDEPENDENT DE L’ALUMNAT

El Consell Escolar és el responsable de proposar, supervisar i aprovar les línies d’actuació, els objectius i els trets d’identitat del centre.

COMPOSICIÓ

PresidentaRepresentants de les famílies
Oreto Trescolí
Cap d’Estudis
Vicent Pellicer 
Secretària
Càrol Vidal
Representants del professorat
 PAS
  
 Alumnat
  
 
 
  
  

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels diversos sectors de la comunitat educativa en els centres. Mitjançant aquests organismes es creen diferents comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics està composat pel director del centre, que n’és el president; el cap d’estudis; un regidor o representant de l’ajuntament al terme municipal on es trobe el centre; un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d’aquest; un nombre de pares, mares i d’alumnes, triats per ells i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell; un representant del personal d’administració i serveis del centre, i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l’associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conéixer les seues propostes electorals. Respecte d’això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d’alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d’alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels distints sectors que constituïxen la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, directiva i administració local.

Els representants de l’alumnat, professorat i PAS són elegits per un període de quatre anys, i cada dos anys hi ha eleccions en les quals s’ha de renovar la meitat dels representants de cada sector. Les últimes eleccions al Consell Escolar han tingut lloc al novembre de 2021.

Al nostre centre el Consell Escolar està composat per:

– La Directora del centre.

– La Cap d’Estudis.

– Un representant de l’Ajuntament.

– SIs professors elegits pel Claustre.

– Un representant del personal d’administració i serveis.(PAS)

– La Secretària del centre, que actua de Secretària del Consell Escolar, amb veu però sense vot:.

– Quatre representants de l’alumnat.

– Quatre representats dels pares i de les mares de l’alumnat.

El Consell Escolar té les atribucions següents:

– Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjuí de les competències del Clautre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

– Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat d’este.

– Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetlar perquè es realitze amb subjecció al que estableix esta Llei i disposicions que la desenvolupen.

– Aprovar el reglament de règim intern del centre.

– Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar per que estes s’atinguen a la normativa vigent.

– Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació

– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.

– Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

– Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitze l’Administració educativa.

– Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

– Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.

– Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.