INFORMACIÓ GENERAL I CONSULTES

A la Secretaria de l’Institut d’educació de secundària *Núm.1 -Llibertes li correspon la tasca de donar suport a l’organització del Centre, gestionar els processos acadèmics i administratius conduents a l’obtenció de títols acadèmics de caràcter oficial, així com d’atendre els estudiants en tot allò que els afecte o necessiten referent a l’orientació i informació acadèmica.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu, haurà d’acudir el/la interessat/a proveït del seu NIF/NIE en vigor o carnet escolar del centre o persona autoritzada per escrit per a realitzar la gestió.

Email: 03008630.secretaria@edu.gva.es