Banc de llibres

HORARI

Durant el curs 2022-2023 l'horari de la coordinadora del Banc de Llibres per a atendre alumnat i famílies és:

                                                               Dimecres de 11:10 a 13:00 h.

 

 

NORMES D'UTILITZACIÓ DELS LLIBRES DEL BANC DE LLIBRES (R.R.I.)

Els alumnes i les seues famílies es comprometen a:

 • Mantindre els llibres en l'estat en el qual se'ls van entregar.
 • Folrar els llibres amb plàstic transparent no adhesiu (es recomana fundes de llibres Folre Express per tindre reforç a les cantonades i disposa d'una butxaca frontal per a posar una etiqueta amb el nom de l'alumne/a).
 • Mantindre visibles les etiquetes que cataloguen els llibres del banc del centre.
 • Facilitar a l'equip directiu, tutor, professor o personal que treballe en el centre els llibres que eventualment se li sol·liciten, amb la finalitat de revisar el seu estat.
 • Retornar els llibres al centre al final del seu període d'utilització (fi del curs escolar).
 • Reposar els llibres que s'estime que es troben en mal estat al final del seu període d'utilització per causes no atribuïbles a l'ús normal del llibre. En els mateixos termes es reposaran els llibres extraviats o aquells als quals els falte algun tom (llibres trimestrals). La negativa suposarà la renúncia dels pares de l'alumne a participar en el BANC DE LLIBRES en cursos següents.
 • Els llibres compostos per diversos volums, a l'ésser un sol ISBN, encara que calga reposar un volum, haurà d'abonar tot el llibre. En cas contrari, la negativa suposarà la renúncia de l'alumne a participar en el Banc de Llibres.
 • Es considera mal ús o deterioració del llibre de text:
  • Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
  • Fer dibuixos o posar adhesius.
  • Doblegar, embrutar, trencar, arrugar o banyar qualsevol fulla del llibre.
  • Trencar, doblegar els lloms i cantonades de la portada del llibre per mal ús.
  • Qualsevol altra conducta que deteriorarà la conservació del llibre.
 • Si qualsevol alumne causa baixa del centre abans de la finalització del curs, i ha rebut llibres del Banc de l'IES Núm. 1 - LLIBERTES, haurà de depositar la totalitat d'ells en el moment de rebre la baixa.

REVISIONS PERIÒDIQUES DEL MATERIAL PRESTAT A l'ALUMNE/A (tutor/a del grup):

 • Es faran revisions del material periòdicament. Com a mínim es realitzarà una al final de cada trimestre (revisió de l'estat i manteniment del llibre).
 • Direcció d'estudis proporcionarà a cada tutor un llistat dels alumnes/as que tenen material prestat dins del programa, indicant matèria de cada llibre.
 • El tutor/a informarà la Coordinadora del Banc de Llibres dels casos en els quals en les revisions periòdiques s'observen materials en mal estat (es proporcionarà model per a això)

MESURES CORRECTORES

En cas de mal estat en les revisions trimestrals: la Coordinadora del Banc de Llibres informarà les famílies de la seua obligació de corregir, en el termini d'una setmana, les deficiències trobades.

 • L'alumne rebrà una prevenció si no es corregeixen les deficiències en el material.
 • A la tercera prevenció, s'entendrà que l'alumne/a i la seua família no assumeixen el compromís de manteniment dels llibres, la qual cosa suposarà la renúncia dels pares de l'alumne a participar en el BANC DE LLIBRES en cursos següents.

Alumnat que no utilitze el material prestat:

 • Direcció d'estudis portarà control dels alumnes que sistemàticament mostren abandó en les matèries i falta d'ús de material escolar facilitat.
 • Es considerarà desistiment familiar el fet que no s'aprofiten els materials facilitats pel centre, ja que altres famílies sí que podrien haver-lo aprofitat.
 • Es comunicarà a les famílies el fet que l'alumne/a no utilitza els materials prestats (material que no es porte al centre).
 • Al tercer comunicat, si l'alumne/a continua sense portar el material al centre, s'entendrà que els pares de l'alumne renuncien a participar en el BANC DE LLIBRES en cursos següents.

Alumnat absentista:

 • L'alumnat que presente un absentisme escolar igual o superior a un 20% serà exclòs del BANC DE LLIBRES en cursos següents.

MATÈRIES EN LES QUALS EL MATEIX LLIBRE S'UTILITZA DURANT DOS CURSOS CONSECUTIUS

En matèries en les quals s'utilitza el mateix llibre per a dos cursos consecutius (Francés 2n Idioma, Alemany 2n Idioma,…) es retornarà el llibre a la finalització de cada curs escolar.

 

 

CALENDARI DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES JUNY-2022

Aquestes son les dates per a devolver els llibres de text del banc de llibres del curs 2021-2022: