Banc de llibres

HORARI

Durant el curs 2022-2023 l'horari de la coordinadora del Banc de Llibres per a atendre alumnat i famílies és:

                                                               Dimecres de 11:10 a 13:00 h.

 

 

COM SER BENEFICIARI DEL BANC DE LLIBRES

En finalitzar el curs escolar hauràs d'entregar en el centre:

 • El teu lot complet de llibres del curs que finalitzes, i que hauràs adquirit tu. Els llibres han d'estar en bon estat (sense subratllar, ni escrits, esquinçats,...) i folrats.
 • La sol·licitud de participació, que:
  1. S'emplena telemàticament en aquest enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/documentacio-complementaria.
  2. S'imprimeix per duplicat.
  3. Signarà el pare/mare/tutor-a legal de l'alumne/a.

 

NORMES D'UTILITZACIÓ DELS LLIBRES DEL BANC DE LLIBRES (R.R.I.)

COMPROMÍS DE L'ALUMNAT I LES SEUES FAMÍLIES:

L'alumnat que reba materials del Banc de Llibres de l'IES Núm. 1 – Llibertes, així com les seues famílies, es comprometen a:

1.  Mantindre els llibres en l'estat en el qual se'ls van entregar. Aquest compromís inclou:

 • Fer un bon ús del material i no deteriorar-lo. Es considera mal ús o deterioració:
  • Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
  • Fer dibuixos o posar adhesius.
  • Doblegar, embrutar, trencar, arrugar o banyar qualsevol fulla del llibre.
  • Doblegar, embrutar, trencar, arrugar o banyar els lloms i cantonades de la coberta del llibre per mal ús, o per no haver estat adequadament folrat.
  • Qualsevol altra conducta que deteriore el llibre.
 • Folrar els llibres si no ho estan quan els reben, i mantindre'ls folrats durant tot el temps que disposen d'ells, així com en el moment de la seua devolució (es recomana Folre *Express per tindre reforç a les cantonades, ajustar-se a l'amplària del llibre i disposar d'una butxaca frontal per a posar una etiqueta amb el nom de l'alumne/a).

Si durant el curs el folre es deteriora de manera que deixa de complir la seua funció adequadament, haurà de canviar-se per un folre nou.

 • Mantindre visibles les etiquetes adhesives amb informació sobre el Banc de Llibres del centre.
 • Facilitar a l'equip directiu, tutor/a, professor/a o personal que treballe en el centre els llibres que eventualment se li sol·liciten, amb la finalitat de revisar el seu estat.

2.  Retornar els llibres al centre al final del seu període d'utilització. El que implica:

 • Retornar la totalitat del material rebut, en les dates que s'establisquen en finalitzar el curs escolar.

Si l'alumne/a és baixa del centre abans de la finalització del curs, haurà de retornar-los en el moment de rebre la baixa.
En matèries en les quals s'utilitza el mateix llibre per a dos cursos consecutius (Francés, Alemany,…) es retornarà el llibre a la finalització de cada curs escolar.

 • Reposar els llibres que s'estime que es troben en mal estat al final del seu període d'utilització per causes no atribuïbles a l'ús normal del llibre. Igualment es reposaran els llibres extraviats o aquells als quals els falte algun volum.

Els llibres compostos per diversos volums, a l'ésser un sol ISBN, encara que calga reposar un sol volum, haurà d'aportar-se tot el llibre.

REVISIONS PERIÒDIQUES DEL MATERIAL PRESTAT A l'ALUMNE/A (tutor/a del grup):

 • Es faran revisions del material periòdicament. Com a mínim es realitzarà una al final de cada trimestre (revisió de l'estat i manteniment del llibre).
 • El coordinador/a del Banc de Llibres proporcionarà a cada tutor un llistat dels alumnes/as que tenen material prestat dins del programa, indicant matèria de cada llibre.
 • El tutor/a informarà el coordinador/a del Banc de Llibres dels casos en els quals en les revisions periòdiques s'observen materials en mal estat (es proporcionarà model per a això).

MESURES CORRECTORES:

1.  Incompliment dels compromisos assumits per l'alumnat i les seues famílies:

El no compliment d'aquests compromisos suposarà l'exclusió de l'alumne/a com a beneficiari del Banc de Llibres en cursos següents.

2.  Mal estat del material en revisions periòdiques:

Si durant el curs es detecta que l'alumne/a no està complint els seus compromisos perquè el material es conserve adequadament, es comunicarà a el/la Coordinador/a del Banc de Llibres, qui:

 • Advertirà a l'alumne/a i Informarà la família de la seua obligació de corregir, en el termini d'una setmana, les deficiències trobades.
 • A la tercera prevenció, s'entendrà que l'alumne/a i la seua família no assumeixen el compromís de manteniment dels llibres, la qual cosa suposarà la renúncia dels pares de l'alumne a participar en el Banc de Llibres en cursos següents.

3.  Alumnat que no utilitze el material prestat:

Direcció d'estudis portarà control dels alumnes que sistemàticament mostren abandó en les matèries i falta d'ús de material escolar facilitat.

Es considerarà desistiment familiar el fet que l'alumne/a no aprofite els materials facilitats pel centre, ja que altres famílies sí que podrien haver-lo aprofitat. Per això:

 • Quan l'alumne/a, sistemàticament, no porte els materials prestats al centre, es comunicarà a les famílies aquest fet.
 • Al tercer comunicat, si l'alumne/a continua sense portar el material al centre, s'entendrà que els pares o tutors legals de l'alumne/a renuncien a participar en el Banc de Llibres en cursos següents.

4.  Alumnat absentista:

L'alumnat que presente un absentisme escolar igual o superior a un 20% serà exclòs del Banc de Llibres en cursos següents.

 

 

CALENDARI DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES JUNY-2024

Aquestes són les dates i la forma de devolució dels llibres de text del banc de llibres del curs 2023-2024: