PROVES HOMOLOGADES DE CERTIFICACIÓ DEL NIVELL A2 D’ANGLÉS (MECRL) EN EL CPFPA SANT CARLES

D’acord amb la Resolució de 17 de gener de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles tindrà l’oportunitat d’organitzar per primera vegada aquestes proves d’acord amb els següents criteris i calendaris:

 1. DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
  Únicament podrà inscriure’s per a realitzar aquestes proves l’alumnat matriculat en GES 1, GES 2 o en qualsevol dels GRUPS D’ANGLÉS del centre durant aquest curs 2022/2023.
 2. INSCRIPCIÓ
  LLOC: Secretaria del centre, on l’alumne haurà d’emplenar una instància de sol·licitud d’inscripció.
  TERMINI: Del 21 al 28 de febrer de 2023
  HORARI: MATÍ: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
  VESPRADA: De dilluns a dijous, de 15 a 21.30 hores
 3. CALENDARI DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ
  Publicació llistat provisional d’admesos per a realitzar la prova: divendres, 3 de març
  Reclamacions sobre el llistat provisional d’admesos: fins les 14.00 hores del divendres, 10 de març
  Publicació llistat definitiu d’admesos per a realitzar la prova: 10 de març, a partir de les 14 hores.
 4. LLOC I DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  CPFPA Sant Carles, aula per determinar encara.
  PROVA ESCRITA: DIMARTS, 21 DE MARÇ, a les 10.45 hores (la prova començarà a les 11.00 hores). La durada d’aquesta prova serà de 2 hores i 15 minuts i inclourà tres parts: comprensió de textos escrits (35 minuts), comprensió de textos orals (25 minuts), producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts).
  PROVA ORAL: encara per determinar, en funció del nombre de participants admesos. Aquesta prova consistirà en la producció i coproducció de textos orals i tindrà una durada de 15 minuts.
 5. AVALUACIÓ I RESULTATS
  La superació d’aquestes proves exigirà que l’alumnat demostre un nivell suficient de competència en totes i cadascuna de les activitats de llengua.
  La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes d’”APTE” o “NO APTE”. Per a obtindre la qualificació final d’APTE cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65 %.
  L’avaluació de les activitats de llengua de producció i coproducció oral i escrita la durà a terme un tribunal format per dos docents.
  Més informació a l’enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades