Equivalències de Titulacions

Consulteu les titulacions i entitats reconegudes per a accedir als cursos de les escoles oficials d'idiomes (annexos I

al V de la Resolució de 25 de febrer de 2022): enllaç