AVALUACIÓ I PROMOCIÓ A LES EOI

S’ha publicat la nova Ordre d’avaluació de 14 de juny de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de la Comunitat Valenciana per al curs 2023/2024.

En el botó que trobareu tot seguit podeu llegir l’ordre d’avaluació, i vos hem preparat una infografia resum perquè pugueu consultar les novetats en l’avaluació i promoció.