Matrícula proves de certificació

2022

Ací podeu consultar els terminis de matrícula per a l'alumnat oficial i alumnat lliure

people-g158f4cf32_1920

Alumnat oficial 2021/22

L'alumnat matriculat durant el curs 2021-22 als últims cursos cal que faça la inscripció per presentar-se a la PUC 2022.

student-g7db1d2479_1920

Alumnat lliure

L'alumnat no matriculat durant el curs 2021-22 haurà de fer la matrícula per via telemàtica. En el cas d'anglés i valencià de tots els nivells caldrà fer prèviament una sol·licitud de torn de matrícula.

Alumnat oficial

L'alumnat que, al llarg del curs acadèmic 2021-2022, estiga matriculat en alguna de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en l'últim curs de nivell B1, B2, C1 o C2 podrà inscriure's per a realitzar la PUC en l'escola oficial d'idiomes on curse els estudis.

Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes.

L'enllaç del procediment telemàtic d'aquest alumnat es trobarà a la pàgina web https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio.

Període d'inscripció alumnat oficial: des de les 10.00h del 21 de febrer fins a les 23.59h del 28 de febrer

Alumnat lliure

Per a poder matricular-se en la PUC, l'alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica en tres passos:

  1. sol·licitud,
  2. pagament de la taxa,
  3. validació de la sol·licitud.

La tramitació de la matrícula finalitza quan s'han completat els tres passos.

En el cas d'anglés i valencià de tots els nivells caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació de l'alumnat lliure

Període de matriculació per a francés i alemany

El període de matriculació telemàtica per a l'alumnat PUC lliure de tots els idiomes, excepte anglés i valencià, serà des de les 10.00h del 21 de febrer de 2022 fins a les 23.59h del 28 de febrer, sense necessitat prèvia de torn.

L'enllaç del procediment telemàtic es trobarà a la web termini tancat

Període de matriculació per a anglés i valencià

En el cas dels idiomes anglés i valencià de tots els nivells caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació de l'alumnat lliure. Els enllaços a les diferents sol·licituds es trobaran a la pàgina web: https://proveseoi.gva.es.

La sol·licitud de torn de matrícula d'anglés i valencià estarà disponible en els dies i horari següents:

  • B1 d'anglés: des de les 09.00h del 28 de febrer a les 09.00 de l'1 de març, o fins que s'esgoten els torns.
  • B2 d'anglés: des de les 09.00h de l'1 de març a les 09.00h del 2 de març, o fins que s'esgoten els torns.
  • C1 d'anglés: des de les 09.00h del 2 de març a les 09.00 del 3 de març, o fins que s'esgoten els torns.
  • C1 de valencià: des de les 10.00h del 2 de març a les 10.00h del 3 de març, o fins que s'esgoten els torns
  • C2 d'anglés: des de les 09.00 del 3 de març a les 09.00h del 4 de març, o fins que s'esgoten els torns
  • C2 de valencià: des de les 10.00h del 3 de març a les 10.00h del 4 de març, o fins que s'esgoten els torns

Els candidats lliures d'anglés i valencià amb torn assignat hauran de realitzar la seua matrícula telemàtica necessàriament en la data i franja horària que se'ls haja assignat.

Atés que el nombre de places disponibles en anglés i valencià és limitat, l'obtenció de torn no garantirà l'obtenció de plaça.

Condicions generals de matrícula

1. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, per a inscriure’s en la prova de certificació dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 serà requisit imprescindible tindre setze anys complits l’any en què se celebre la prova.

2. La matriculació en la PUC no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d’idiomes.

3. El fet d’estar matriculat o matriculada en un curs conduent a la PUC dels nivells B1, B2, C1 i C2 en una escola oficial d’idiomes no comporta la inscripció automàtica en les
proves. Aquest alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica i en el període que estableix aquesta resolució.

4. Per a formalitzar la matrícula en la PUC en qualsevol nivell i idioma d’una escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana, l’alumnat lliure del curs 2021-2022 haurà de pagar la taxa que corresponga, amb els descomptes que preveu la normativa.

5. L’alumnat matriculat durant el curs 2021-2022 en alguna de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana podrà presentar-se, en qualitat d’alumnat lliure, a la PUC, en un idioma diferent d’aquell en què estiga matriculat. Aquest alumnat haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l’alumnat lliure.

6. L’alumnat oficial matriculat durant el curs 2021-2022 en alguna de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en cursos complementaris d’ensenyament no
formal, podrà presentar-se a la prova de certificació en el mateix període i condicions que l’alumnat lliure. Estarà exempt d’abonar l’obertura d’expedient.

7. L’alumnat oficial matriculat durant el curs 2021-2022 en alguna de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en cursos tant conduents com no conduents a la
prova de certificació podrà presentar-se a la prova d’un nivell superior o inferior del mateix idioma en el mateix període i condicions que l’alumnat lliure. En cas de superar la prova,
podrà matricular-se en les mateixes condicions de prioritat que l’alumnat matriculat en el nivell següent a aquell que haja superat. En cas de no superar-la en la convocatòria
ordinària ni en l'extraordinària, l’alumnat tindrà dret a matricular-se en el curs següent al que li corresponga segons la normativa vigent.

8. La matriculació en la prova comportarà l'enregistrament de veu de la prova corresponent a les activitats de llengua de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral. El material enregistrat no podrà ser reproduït amb finalitats distintes de l'avaluadora. En cas de defecte tècnic de la gravació (no se sent bé, l’àudio està danyat, etc.), prevaldrà la rúbrica d’avaluació de la sessió en directe.

9. Segons la normativa vigent, els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l’oficial del país on van realitzar
l’escolarització obligatòria.

10. L’alumnat que haja obtingut la qualificació global de «No Apte» en la PUC i haja obtingut un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % en cadascuna de les activitats de
llengua avaluades podrà promocionar al següent curs i matricular-se al juliol com la resta de l’alumnat oficial, sense perjudici de decidir presentar-se a la convocatòria
extraordinària de la PUC per a optar al certificat. Aquesta promoció tindrà la consideració de prova de nivell i no produirà efectes per a l’obtenció del certificat corresponent.

11. Les vacants oferides per a la matrícula a la prova de certificació de l’alumnat lliure estaran limitades per la capacitat d’espais, els recursos humans de les seus de realització de la prova i les mesures sanitàries derivades de la pandèmia.

12. Tots els candidats i les candidates de les proves que no hagen superat la PUC hauran de realitzar la prova de la convocatòria extraordinària en la mateixa escola on van realitzar la prova de la convocatòria ordinària.

13. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d’haver-hi circumstàncies sobrevingudes.