Presencial

Presencial

Oferim ensenyament de 16 idiomes estrangers i autòctons que s'articulen en cinc nivells:

Nivell A2

Alemany, Anglés, Àrab, Espanyol, Èuscar, Finés, Francés, Grec modern, Italià, Japonés, Neerlandés, Polonés, Portugués, Rus, Valencià i Xinés

Nivell B1

Alemany, Anglés, Àrab, Espanyol, Èuscar, Finés, Francés, Grec modern, Italià, Japonés, Neerlandés, Polonés, Portugués, Rus, Valencià i Xinés

Nivell B2

Alemany, Anglés, Àrab, Espanyol, Èuscar, Francés, Grec modern, Italià, Japonés, Portugués, Rus, Valencià i Xinés

Nivell C1

Alemany, Anglés, Espanyol, Francés, Italià, Portugués i Valencià

Nivell C2

Alemany, Anglés, Espanyol, Francés i Valencià

Cursos regulars

Ensenyament

Cursos complets anuals
120 hores / curs

Calendari de classes

Fixat per la Conselleria d'Educació.
(L'Ajuntament de València estableix les festes locals)

Classes lectives

2 hores dues vegades per setmana
(dilluns i dimecres o dimarts i dijous)

Requisits

Per a tots els idiomes excepte anglés (si l’has estudiat durant l'ESO com a primer idioma): tindre 14 anys complits a 31 de desembre de l'any d'inici del curs en què et vols matricular.

Anglés: si l’has estudiat durant l'ESO com a primer idioma, per a poder matricular-te hauràs de tindre 16 anys.

Accés

Sol·licitud de preinscripció a través d'un assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació (juny/setembre) o mitjançant prova de nivell.

Avaluació

Titulacions del MECR* que es poden obtindre en finalitzar cadascun dels nivells:

  • Nivell A2
  • Nivell B1
  • Nivell B2
  • Nivell C1 d’alemany, espanyol per a estrangers, francés, anglés, italià, portugués i valencià
  • Nivell C2 d’alemany, espanyol per a estrangers, francés, anglés i valencià

*MCER: Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües

Cursos complementaris

Ensenyament

Cursos complets anuals /quatrimestrals

30 o 60 hores / curs

Pràctica de perfeccionament i reforç

Destreses orals (comprensió i producció oral) a diversos nivells, encara que n'hi ha d'altres aspectes de la llengua més específics, com a expressió escrita, pronunciació, cultura, mitjans de comunicació, cinema...

Calendari de classes

Fixat per la Conselleria d'Educació.
(L'Ajuntament de València estableix les festes locals)

Classes lectives

1 o 2 hores lectives setmanals

Requisits

Alguns d'aquests cursos requereixen un determinat nivell de llengua per al seu aprofitament que haurà d'acreditar-se (expedient acadèmic o acreditació documental externa).

Accés

Matrícula en la EOI

Avaluació

Són cursos presencials en els quals es proporcionarà a l'alumnat un certificat d'aprofitament si es compleix l'assistència mínima i la seua participació és adequada.

Un passaport
per al món

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Horari secretaria:
Dilluns a dijous:
09:00-13:00h
15:30-19:30h
Divendres:
09:00-13:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220.tramits@edu.gva.es
96 120 68 35